İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun Getirdikleri

İŞ SAĞLIĞI


6331 sayılı Kanun Kapsamı;

Tüm özel ve kamu kesimindeki işyerlerini ve çalışanlarını kapsamaktadır(01.01.2013).

Çalışan kavramını kullandığı için, çıraklar, stajyerler, işçiler, gazeteciler, gemiciler, devlet memurları, sözleşmeli personel dahil tüm çalışanlar yasa kapsamındadır(01.01.2013).

Bir çalışanı olan işyerleri kanun kapsamına almıştır. Bu nedenle sadece bir çırak veya stajyer çalıştıran işyerleri de Kanun kapsamındadır(01.01.2013).

 

Sağlık raporları;

Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerine işe girişte çalışanlar için sağlık raporu alınacaktır(01.01.2013).

4857 sayılı Kanun zamanında alınmış sağlık raporları süresi bitene kadar geçerliliklerini devam ettireceklerdir.

İşyerinde gördüğü işin değiştirilmesi halinde de işçiler için sağlık raporu alınacaktır(01.01.2013)

İş kazası, meslek hastalığı veya hastalık nedenleriyle sık sık işyerinden ayrı kalan çalışanların işe dönüşlerinde istemeleri halinde sağlık raporu alınacaktır(01.01.2013)

 

İşyerleri, az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli olmak üzere üç sınıfa ayrılmıştır (01.01.2013)

26 aralık 2010 tarihli 28509 sayılı resmi gazetede işyerlerinin girdiği tehlike sınıfını gösterir tebliğ yayınlanmıştır.

 

İşyeri hekiminden ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü;

 

Ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın bir çalışanı olan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alınacaktır.

 

Ancak;

İşyerinde çalışan sayısı elli ve daha fazla ise işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.01.2013 tarihinden itibaren başlayacaktır.

 

Çalışan sayısı ellinin altında olan ve az tehlikeli sınıfa giren işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet alma yükümlülüğü 01.07.2014 tarihinde başlayacaktır.

 

Çalışan sayısı ellinin altında olan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta olan işyerlerinde işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırma yükümlülüğü 01.07.2013 tarihinde başlayacaktır.

 

İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanından hizmet, doğrudan istihdam edilerek ya da Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinden ücreti karşılığı alınacaktır (CSGB İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Web sitesinde söz konusu birimlerin adları, adresleri, telefon numaraları listelenmiştir)

 

İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği 

 

Mali destek

Bir ile dokuz arasında çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve güvenlik harcamaları SGK tarafından karşılanacaktır(01.07.2013)

Bir ile dokuz arasında çalışanı olan az tehlikeli işyerlerinde yapılan sağlık ve güvenlik harcamaları ise, Bakanlar Kurulu karar alırsa, SGK tarafından karşılanacaktır(01.07.2014).

 

Çalışan temsilcisi

İki ve daha fazla çalışanı olan işyerleri işverenleri, çalışan sayısına göre değişmek üzere (1- 6 arasında değişen sayıda) “Çalışan temsilcisi” nin seçimini sağlayacaklar veya görevlendireceklerdir (01.01.2013).

 

Destek elemanı

Çalışanlar arasından asli görevleri yanında, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili önleme, koruma, acil durum, ilk yardım, tahliye durumlarında görev yapmak üzere, ihtiyaç duyulan sayıda-işletmenin bölümlerine göre- destek elemanı görevlendireceklerdir. Destek elemanı olarak görevlendirilen çalışanlar, bu görevleri yapabilmeleri için yeterli düzeyde bilgilendirilecekler ve donatılacaklardır (01.01.2013).

 

İş sağlığı ve güvenliği kurulu

Çalışan sayısı elli ve üstünde olan işyerlerinde ticari ve sınai işyeri ayırımı yapılmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği kurulu kuracaktır (01.01.2013).

Büyük endüstriyel kaza olasılığı bulunan işyerlerinde

Büyük endüstriyel iş kazası olasılığı bulunan işyerleri, kaza önleme politika belgesi veya güvenlik raporu hazırlayarak içerik ve yeterlilik açısından incelenmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmeden faaliyete geçemeyeceklerdir(01.01.2013).

 

İş Kazaları ve meslek hastalıklarında bildirim

İş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili olarak artık ÇSGB İl Müdürlüklerine bildirim yapılmayacaktır(01.01.2013)

İş kazasını takipeden üç işgününde, meslek hastalığı ön tanısını koyan işyeri hekimi veya sağlık hizmeti sunucularının bilgilendirmesi üzerine işverenler üç işgünü içinde SGK’ya bildirimde bulunacaktır.

5510 sayılı Kanuna göre SGK ya yapılacak bildirimler aynen devam ediyor.Bu nedenle, iş kazasının meydan geldiği gün kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunulacaktır.

İşverenler, işyerinde meydana gelmiş iş kazası ve meslek hastalığı ile ilgili kayıtları saklayacaklar, iş kazası ve meslek hastalıklarının nedenlerini inceleyerek düzenlenecek raporları saklayacaklardır (01.01.2013).

Ölüme ve yaralanmaya sebep olmayan ama işyerine veya ekipmanına zarar veren veya zarar verme potansiyali olan olaylar da incelenerek rapor düzenlenecek ve saklanacaktır (01.01.2013)

Söz konusu kayıtlar ve çalışanlarla ilgili sağlık dosyaları 15 yıl süreyle saklanacaktır(01.01.2013)

İşyerinden ayrılan çalışanla ilgili yeni işverenin istemesi halinde dosyanın işveren tarafından tasdiklenmiş örneği yeni işverene verilecektir(01.01.2013)

 

Ortak alanı paylaşan işverenlerin sorumlulukları

İş sağlığı ve güvenliği konusunda işbirliği ve koordinasyonu sağlayacaklar, diğer işyerlerini etkileyecek tehlikeler hakkında diğer işverenleri bilgilendireceklerdir(01.01.2013)

İş merkezi yönetimlerinin sorumlulukları,

İş merkezindeki işverenlerin sağlık ve güvenlikle ilgili önlemlerini koordine edecek, diğer işyerlerini tehlikeye sokacak bir durum gördüklerinde giderilmesini işverenden isteyebilecek, yerine getirilmemesi halinde ÇSGB’ na bildireceklerdir(01.01.2013)

İş merkezinde bulunan işyerlerinde çalışan sayısı ellinin altında ise, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanının çalışabilecekleri yerin belirlenmesinde koordinasyon, iş merkezi yönetimi tarafından sağlanacaktır(01.01.2013).