Augmentin Bid 400/57 100 Ml Şurup

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Etken Madde: Amoksisilin + Klavulanik Asit

Kategori: Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler/Antibakteriyel

Fiyat 13,96 TL

Barkod No 8699522285808

Formülü:

Hazırlanması AUGMENTIN-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.
Daha sonra ikinci ve üçüncü çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında aktivitesini 10 gün süreyle korur. Her kullanımdan önce çalkalayınız. Dondurmayınız. Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. AUGMENTIN yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur. Tedavi; durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp, bir oral preparasyon ile devam edilebilir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri: Mikrobiyolojisi: Amoksisilin, geniş spektrumlu yarısentetik, Gram-pozitif ve Gram-negatif mikroorganizmalara karşı antibakteriyel aktiviteye sahip bir antibiyotiktir. Ancak, amoksisilin beta-laktamazlar tarafından parçalanmaya duyarlı olduğundan tek başına kullanıldığında etki spektrumu beta-laktamaz üreten organizmaları içermez. Klavulanik asid, penisilinlere yapısal olarak benzer bir beta-laktam olup, penisilin ve sefalosporinlere dirençli mikroorganizmalarda sıklıkla karşılaşılan geniş yelpazedeki beta-laktamaz enzimlerini inaktive etme yeteneğine sahiptir. Özellikle direnç gelişiminde etkili olan plazmid aracılı beta-laktamazlara karşı iyi bir aktiviteye sahiptir. Genel olarak kromozomal aracılı tip 1 beta-laktamazlara karşı etkinliği daha düşüktür. Klavulanik asidin Augmentin formülasyonlarındaki varlığı, amoksisilini beta-laktamaz enzimlerince parçalanmaktan korur ve amoksisilinin etki spekturumunu amoksisilin, penisilin ve sefalosporinlere normalde dirençli olan çok sayıda bakteriyide içine alacak şekilde genişletir. Böylece Augmentin geniş spekturumlu bir antibiyotik ve beta-laktamaz inhibitörünün özelliklerine sahip olur. Augmentin geniş bir yelpazedeki organizmalara karşı bakterisid etkilidir: Gram-pozitif aeroblar: Bacillus anthracis∗, Corynebacterium türleri, Enterococcus faecalis∗, Enterococcus faecium∗, Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides, Staphylococcus aureus∗, koagülaz negatif stafilokoklar∗ (Staphylococcus epidermidis dahil), Streptococcus agalactiae, Streptococcus pyogenes, Streptococcus viridans ve Streptococcus türleri. Gram-pozitif anaeroblar: Clostridium türleri, Peptococcus türleri, Peptostreptococcus türleri. Gram-negatif aeroblar: Bordetella pertusis, Brucella türleri, Escherichia coli∗, Gardnerella vaginalis, Haemophilus influenzae∗, Helicobacter pylori, Klebsiella türleri∗, Legionella species, Moraxella catarhalis∗ (Branhamella catarhalis, Neisseria gonorrhoeae∗, Neisseria meningitidis∗, Pasteurella multocida, Proteus mirabilis∗, Proteus vulgaris∗, Salmonella türleri∗, Shigella türleri∗, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica∗. Gram-negatif anaeroblar: Bacteroides türleri∗ (Bacteroides fragilis dahil), Fusobacterium türleri. Diğerleri: Borrelia burgdorferi, Chlamydiae, Leptospira icterohaemorrhagiae, Treponema pallidum.
∗ : Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri kendilerini amoksisiline duyarsızlaştıran beta-laktamaz üretirler. TM: Augmentin GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. 
Farmakokinetik Özellikleri: Absorbsiyon: Augmentin’in her iki bileşeni, hem amoksisilin hem de klavulanik asid fizyolojik pH’da sulu çözeltilerde tamamen ayrılır. İki bileşikte oral uygulama sonrası hızla ve iyi absorbe olur. Augmentin’in absorbsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Gönüllülere açlık durumunda uygulanan Augmentin 500/125 mg tabletlerin farmakokinetikleri karşılaştırılmış (bileşenlerin ayrı ayrı verilmesi ile) ve aşağıdaki veriler elde edilmiştir.
Ortalama Farmakokinetik Parametreler

Uygulama
Doz (mg)
Cmax (mg/l)
Tmax (saat)
AUC (mg.s/l)
T1/2 (saat)

Amoksisilin

Augmentin 500/125 mg
500
6.5
1.5
23.2
1.3

Amoksisilin 500 mg
500
6.5
1.3
19.5
1.1

Klavulanik Asid

Augmentin 500/125 mg
125
2.8
1.3
7.3
0.8

Klavulanik asid
125
3.4
0.9
7.8
0.7
 
 Augmentin uygulaması ile ulaşılan amoksisilin serum konsantrasyonları, eşit doz amoksisilinin yalnız başına oral verilmesi ile elde edilen ile benzer bulunmuştur. Probenesid ile birlikte kullanım amoksisilin itrahını geciktirir fakat klavulanik asidin renal itrahını geciktirmez (Bkz. İlaç Etkileşimleri ve Diğer Etkileşmeler).
Dağılım: İntravenöz uygulama sonrası amoksisilin ve klavulanik asidin dokularda ve intersitisyal sıvıda terapötik konsantrasyonları tespit edilmiştir. Safra kesesi, abdominal doku, deri, yağ ve kas dokuları ile sinovyal, peritonal sıvı, safra ve cerahatin de dahil olduğu sıvılarda terapotik seviyelerde bulunmuştur. Ne amoksisilinin ne de klavulanik asidin proteinlere bağlanma oranı yüksektir, çalışmalar plazmadaki toplam klavulanik asidin % 25’inin ve amoksisilinin %18’inin proteinlere bağlandığını göstermiştir. Hayvan çalışmalarında bileşiklerinin herhangi bir organda biriktiğine dair bir kanıta rastlanmamıştır. Amoksisilin, çoğu penisilinler gibi, anne sütünde tespit edilebilir. Eser miktarda klavulanatta ayrıca anne sütünde tespit edilebilir. Bu atılıma duyarlılık riski dışında, emzirilen bebeğe bilinen hiçbir zararlı etkisi yoktur. Hayvanlardaki üreme çalışmaları hem amoksisilin hem de klavulanik asidin plasentaya geçtiğini göstermiştir. Ancak, üremeyi azaltıcı veya fetusa zararlı etkiye ait bir kanıt görülmemiştir. Eliminasyon: Diğer penisilinlerde de olduğu üzere amoksisilinin ana itrah yolu böbreklerdir, klavulanik asid ise hem renal hem de renal olmayan mekanizmalar ile itrah edilir. Tek doz 500/125 mg tablet uygulaması sonrası ilk 6 saat içinde, amoksisilinin yaklaşık % 60-70’i, klavulanik asidin ise % 40-65’i değişmemiş şekilde idrar ile atılır. Ayrıca, amoksisilin ilk dozunun yaklaşık %10-25’ si kısmen idrarda inaktif penisiloik asid şeklinde itrah olur. Klavulanik asid insanda 2,5-dihidro-4-(2-hidroksietil)-5-okso-1H-pirol-3-karboksilik asid ve 1-amino-4-hidroksi-bütan-2-on’a metabolize olarak, idrar ve feçes içinde ve karbondioksid şeklinde hava ile itrah edilir.

Endikasyonları:

Augmentin (beta-laktam antibiyotik penisilin ve beta-laktamaz inhibitörü), genel pratikte ve hastanede sıklıkla görülen bakteriyal patojenlere karşı belirgin   derecede geniş aktivite spekturumuna sahip bir antibakteriyal ajandır. Klavulanatın beta-laktamazı inhibe edici etkisi amoksisilinin etki spekturumunu diğer beta-laktam antibiyotiklere dirençli organizmaları da içine alacak şekilde genişletir. Augmentin, aşağıdaki bölgelerde Augmentine duyarlı organizmaların neden olduğu bakteriyal enfeksiyonların kısa süreli tedavisinde endikedir:
Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları (KBB dahil): Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae∗, Moraxella catarhalis∗ ve Streptococcus pyogenes’in neden olduğu rekürren tonsillit, sinüzit, otitis media.
Alt Solunum Yolu Enfeksiyonları: Tipik olarak Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae∗ ve Moraxella catarhalis∗’in neden olduğu kronik bronşitin akut alevlenmeleri, lobar ve bronkopnömoni.
Genito-Üriner Sistem Enfeksiyonları: Tipik olarak Enterobacteriaceae∗ (genel olarak Escherichia coli), Stapylococcus saprophyticus ve Enterococcus türlerinin neden olduğu sistit, üretrit, piyelonefrit ve kadın genital enfeksiyonları, Neisseria gonorrhoeae∗’nin neden olduğu gonore.
Deri ve Yumuşak Doku Enfeksiyonları: Tipik olarak Staphylococcus aureus∗, Streptococcus pyogenes ve Bacteroides∗ türlerinin neden olduğu enfeksiyonlar. Amoksisiline duyarlı organizmalar, içindeki amoksisilin nedeni ile Augmentin tedavisine uygundur. Augmentin’e duyarlı beta-laktamaz üreten organizmalar ile birlikte, amoksisiline duyarsız organizmaların neden olduğu karma enfeksiyonlar da Augmentin ile tedavi edilebilir.

Kontrendikasyonları:

Penisilin ve sefalosporinler gibi beta-laktam antibiyotiklerine aşırı duyararlılık hikayesi olanlarda kontrendikedir.
Geçmişinde Augmentin’e bağlı sarılık/hepatik yetmezlik hikayesi olan hastalarda kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Augmentin ile tedavi başlanılmadan önce geçmişde penisilin, sefalosporin ve diğer allerjenlere karşı aşırı duyarlılık hikayesi varlığı dikkatlice sorgulanmalıdır. Penisilin tedavisindeki hastalarda ciddi ve bazen öldürücü aşırı duyarlılık (anafilaktik) reaksiyonları rapor edilmiştir. Bu reaksiyonların geçmişinde penisiline aşırı duyarlılık hikayesi olan bireylerde görülmesi daha olasıdır. Allerjik reaksiyon gelişir ise, Augmentin tedavisi kesilmeli ve uygun alternatif tedavi uygulanmalıdır. Ciddi anafilaktik reaksiyonlar hemen adrenalin ile acil tedavi gerektirir. Ayrıca oksijen, intravenöz steroid ve tüp takmayı içeren hava yolu müdahalesi de gerekebilir. ∗Bu bakteri türlerinin bazı üyeleri kendilerini amoksisiline duyarsızlaştıran beta-laktamaz üretirler.


Amoksisilin kullanımını takiben görülen kızamık benzeri döküntü enfeksiyöz mononükleoz ile ilişkili bulunduğundan, eğer buna ilişkin bir şüphe var ise Augmentin tedavisinden kaçınılmalıdır. Uzun süreli kullanım zamanla duyarsız organizmaların aşırı çoğalmasına neden olabilir. Augmentin genel olarak iyi tolere edilir ve penisilin türevi antibiyotiklerin karakteristik düşük toksisite özelliğine sahiptir. Uzun süreli tedavi sırasında periyodik olarak renal, hepatik ve kan fonksiyonlarını içeren organ sistemlerinin işlevlerinin değerlendirilmesi mantıklıdır. Augmentin uygulanan hastalarda nadir olarak protrombin zamanında uzama rapor edilmiştir. Antikoagülanlar ile birlikte reçete edildiğinde uygun şekilde izlenmesi gerekir. Augmentin hepatik yetmezliği olanlarda dikkatli kullanılmalıdır. Renal yetmezliği olanlarda dozaj, renal yetmezliğin derecesine göre ayarlanmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). İdrarı azalmış hastalarda, özellikle parenteral tedavide çok nadir olarak kristalüri görülmüştür. Yüksek doz amoksisilin tedavisi sırasında, amoksisilin kristalüri olasılığını azaltmak için uygun miktarda sıvı alınması ve idrar miktarının düzenlenmesi tavsiye edilir. Augmentin süspansiyon ve tabletler fenilalanin kaynağı olan aspartam içerir ve bu nedenle fenilketonürili hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.


Gebelik ve Emzirme Döneminde Kullanımı: Gebelik kategorisi B’ dir. Fetal membran yırtılması olmuş, preterm kadınlarda yapılmış bir çalışmada, Augmentin’in profilaktik kullanımının neonatlarda nekroze enterokolit riskinin artması ile ilişkili olabileceği rapor edilmiştir. Diğer tüm ilaçlarda olduğu gibi, doktor tarafından gerekli görülmedikçe gebelik esnasında kullanılmamalıdır. Augmentin emzirme döneminde, anne sütü ile atılan eser miktarlara karşı gelişebilecek duyarlılık riski dışında, uygulanabilir. Emzirilen infantlar için bilinen bir zararlı etkisi yoktur.


Makine veTaşıt Kullanımı Üzerine Etkileri: Taşıt veya makine kullanım yeteneği üzerinde bir yan etkisi gözlenmemiştir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Nadir ve yaygın olarak görülen istenmeyen etkilerin sıklığı geniş çaplı klinik çalışmalar ile tespit edilmiştir. Diğer istenmeyen etkilerin (< 1/10.000 görülen) sıklığına ilişkin tespitlere gerçek sayılar değil, pazarlama sonrası elde edilen bilgiler ve raporlar referans teşkil etmiştir. Sıklık sınıflandırması şu oranlara göre yapılmıştır; ≥ 1/10: çok yaygın, ≥ 1/100 ve < 1/10: yaygın, ≥1000 ve < 1/100: yaygın olmayan, ≥ 1/10.000 ve < 1/1000: nadir, < 10.000: çok nadir.
Enfeksiyon ve enfestasyonlar: Yaygın olarak: mukokutanöz kandidiyazis.
Kan ve lenfatik sistem bozuklukları: Nadiren: geri dönüşümlü lökopeni (nötropeni dahil) ve trombositopeni. Çok nadiren: geri dönüşümlü agranülositoz ve hemolitik anemi. Kanama ve protrombin zamanında uzama (Bkz. Uyarılar/Önlemler)
İmmmün sistem bozuklukları: Çok nadiren: anjionörotik ödem, anafilaksi, serum hastalığı benzeri sendrom, hipersensitivite vasküliti.  
Sinir sistemi bozukluklukları: Yaygın olmayan: baş dönmesi, başağrısı. Çok nadiren: geri dönüşmlü hiperaktivite ve konvülsiyonlar. Konvülsiyonlar renal fonksiyon bozukluğu olanlar veya yüksek doz uygulananlar da görülebilir.
Gastrointestinal sistem bozuklukları: Yaygın olarak: diyare, bulantı, kusma. Bulantı sıklıkla yüksek oral dozlar ile ilişkilidir. Gastrointestinal reaksiyonlar görülür ise Augmentin yemek başlangıcında alınarak bunlar azaltılabilir. Yaygın olmayan: sindirim güçlüğü. Çok nadiren: antibiyotiğe bağlı kolit (psödomembranöz kolit ve hemorajik kolit dahil). Çocuklarda çok nadir olarak yüzeyel diş rengi değişikliği rapor edilmiştir. Genellikle fırçalama ile giderildiğinden, iyi bir ağız hijyeni ile diş rengi değimini engellenebilirω (ω: süspansiyon formları içim temel güvenik bilgisidir).
Hepatobiliyer bozuklukluklar: Yaygın olmayan: beta-laktam antibiyotikler ile tedavi edilen hastalarda AST ve/veya ALT değerlerinde orta derecede artış görülür fakat bunun önemi bilinmemektedir. Çok nadiren: hepatit ve kolestatik sarılık rapor edilmiştir, bunlar diğer penisilin ve sefalosporinler ile de bildirilmiştir. Hepatik olaylar çogunlukla erkeklerde ve yaşlılarda rapor edilmiştir ve uzun süreli kullanım ile ilişkili olabilir. Bu olaylar çocuklarda çok nadir olarak rapor edilmiştir. Belirti ve semptomlar genellikle tedavi sırasında veya tedavi kesildikden kısa bir süre sonra görülür, ancak bazı durumlarda tedavi kesildikten birkaç hafta sonrasına kadar farkedilmeyebilir. Bunlar genellikle geri dönüşümlüdür. Hepatik olaylar şiddetli olabilir ve son derece nadir olarak ölüm rapor edilmiştir. Bunlar hemen hemen her zaman altta yatan ciddi bir hastalığı olan ya da aynı anda hepatik etki potansiyeline sahip ilaçları alan hastalarda görülmüştür.
Cilt ve ciltaltı dokusu bozuklukları: Yaygın olmayan: ciltte döküntü, pruritus, ürtiker. Nadiren: eritem multiforme. Çon nadiren: Stevens-Johnson sendromu, toksik epidermal nekrolizis, bülloz döküntülü dermatit ve akut generalize ekzantemöz püstüller (AGEP). Eğer herhengi bir aşırı duyarlılık dermatiti görülür ise tedavi kesilmelidir.
Renal ve üriner bozukluklar: Çok nadiren: intersitisyel nefrit, kristalüri.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Probenesid ile birlikte kullanım önerilmemektedir. Probenesid amoksisilinin renal tübüler sekresyonunu azaltır. Probenesidin birlikte kullanım amoksisilinin kan seviyelerinde artmaya ve uzamaya neden olabilir, klavulanik asidi ise etkilemez.
Amoksisilin tedavisi esnasında allopurinol kullanımı allerjik cilt reaksiyonları olasılığını artırabilir. Allopurinol ve Augmentin’in birlikte kullanımına ait veri yoktur. Diğer geniş spektrumlu antibiyotiklerde de olduğu gibi, Augmentin oral kontraseptiflerin etkinliğini azaltabilir ve hastalar bu hususda uyarılmalıdır.

Kullanım şekli ve dozu:

(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde). Gastrointestinal rahatsızlık potansiyelini en aza indirmek için yemek başlangıcında alınmalıdır. Augmentin’in absorbsiyonu yemek başlangıcında alındığında en yüksektir. Tedavi süresi, tedavi gözden geçirilmeksizin 14 günü aşmamalıdır. Tedaviye parenteral olarak başlanıp oral olarak devam edilebilir. Doz hastanın yaşı, vücut ağırlığı ve renal fonksiyonuna ve enfeksiyonun şiddetine bağlıdır.
Çocuklar: Doz, çocuğun yaşına göre mg/kg/gün veya ml olarak ifade edilmelidir. Vücut ağırlığı 40 kg’dan fazla olanlarada yetişkin dozu uygulanmalıdır.
Prematüreler: Bu grup için bir doz önerisi yapılamamaktadır.
12 yaşından küçük çocuklar: Düşük doz: 25/3.6 - 45/6.4 mg/kg/gün günde iki kez. Yüksek doz: 45/6.4 – 70/10 mg/kg/gün günde iki kez. Düşük doz, rekürren tonsillit ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları gibi enfeksiyonlar için önerilir. Yüksek doz ise, otitis media, sinüzit, alt solunum yolu enfeksiyonları (ASYE) ve üriner sistem enfeksiyonları (ÜSE) için önerilir. 2 yaş altı çocuklarda günde iki kez olarak 45/6.4 mg/kg/gün dozundan fazlasının kullanımına ilişkin klinik veri bulunmamaktadır. 2 ay ve altındaki çocuklarda kullanıma ilişkin klinik bilgiler yoktur. Bu nedenle bu grup için doz önerisi yapılamamaktadır.
Renal Yetmezlik: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. Kreatinin klerensi > 30 ml/dak: Doz ayarlamasına gerek yoktur. Kreatinin klerensi 10 - 30 ml/dak: Günde iki kez 15/3.75 mg/kg. Kreatinin klerensi <10 ml/dak: Günde bir kez 15/3.75 mg/kg. Çoğu durumda, uygun olduğunda parenteral tedavi tercih edilebilir.
Hemodiyaliz: Doz ayarlaması önerilen en yüksek amoksisilin düzeyine göre yapılmıştır. Günde bir kez 15/3.75 mg/kg. Hemodiyaliz öncesi ilave bir 15/3.75 mg/kg dozu uygulanmalıdır. Sirküle eden ilaç seviyesini koruyabilmek amacı ile, hemodiyaliz sonrası diğer bir 15/3.75 mg/kg dozu uygulanmalıdır.
Hepatik Yetmezlik: Doz ayarlaması dikkatli yapılmalı ve hepatik fonksiyonlar belirli aralıklar ile izlenmelidir. Doz ayarlamasına temel teşkil edecek yeterli veri bulunmamaktadır. AUGMENTIN-BID 200/28 Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz. Daha sonra ikinci çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir.
Hazırlanması
AUGMENTIN-BID 400/57 Forte Oral Süspansiyonu hazırlamak için önce ilk çözücü suyu koyarak iyice çalkalayınız. İlk sulandırılışta tam bir dağılma sağlamak için 5 dakika dinlendiriniz.
Daha sonra ikinci ve üçüncü çözücü suyu ekleyip yeniden çalkalayınız. Hekimin her uygulama için önerdiği miktarda ilaç, şişe ile birlikte bulunan 5mL’lik uygulama ölçeği kullanılarak hastaya verilir. Hazırlanmış süspansiyon buzdolabında aktivitesini 10 gün süreyle korur. Her kullanımdan önce çalkalayınız. Dondurmayınız. Potansiyel gastrointestinal intoleransı en aza indirmek için yemeklerin başlangıcında uygulanmalıdır. AUGMENTIN yemeklerin başlangıcında alındığında, emilimi optimum olur. Tedavi; durum gözden geçirilmeksizin 14 günden daha uzun sürdürülmemelidir. Tedaviye parenteral olarak başlanıp, bir oral preparasyon ile devam edilebilir.
Aşırı Dozaj
Gastrointestinal semptomlar ve sıvı ve elektrolit dengesinin bozulması görülebilir. Bunlar, semptomatik olarak ve su/elektrolit dengesine dikkat edilerek tedavi edilebilir. Amoksisilin kristalüri görüşmüştür ( Bkz. Uyarılar/Önlemler). Augmentin sirkülasyondan hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir. Zehir kontrol merkezindeki 51 pediatrik hastaya ilişkin prospektif bir çalışma, amoksisilinin 250 mg/kg’dan daha az olan aşırı dozlarının belirgin klinik semptomlar ile ilişkili olmadığını ve mide boşaltılması gerektirmediği göstermiştir. Bu bileşik ile ilgili olarak bağımlılık, alışkanlık ve keyif verici olarak kullanım rapor edilmemiştir.
Saklama Koşulları Kuru, toz süspansiyonlar sıkıca kapatılmış kaplarda 18 aya kadar saklanabilir. Sulandırılmış süspansiyonlar 5°C’de buzdolabında 7 – 10 gün (en fazla) saklanabilir. Tüm Augmentin preparatları açılmamış ve iyice kapatılmış orjinal kutularında, 25°C’nin altındaki kuru yerlerde saklanmalıdır. ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAKLARI YERLERDE VE AMBALAJINDA SAKLAYINIZ.
Anahtar Kelimeler: Augmentin Bid 400/57 100 Ml Şurup prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Augmentin Bid 400/57 100 Ml Şurup yan etkileri, Augmentin Bid 400/57 100 Ml Şurup fiyatı, ilaç bilgileri