Echovist-200 {200 mg Garnül}

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Üretimi Durdurulmuş ya da Üreticisi Bilinmeyen İlaçlar

Etken Madde:

Kategori: Diğer/Kontrast madde

Fiyat 0 TL

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Doppler ekokardiyografik tetkikle, özellikle hemodinamik değişikliklere yol açan patolojilerin mevcut olup olmadığının saptanması ya da takibi: Trikuspital ve pulmoner kapakçıkların defektleri, konjenital defektler (örn. atrial septum ve ventriküler septum defektleri), intrakaviter kitleler ve trombuslar ve sağ kalbin başka patolojik süreçlerle bağlantısı; yenidoğanlarda, süt çocuklarında ve 5 yaşındakiler dahil küçük çocuklarda konvansiyonel B-mode ekokardiyografisi; özellikle edinsel ya da konjenital rahim içi değişikliklerin ve Fallop tüplerinin görüntülenmesi ve açık olup olmadıklarının araştırılması gibi kadın genital traktüsün ultrasonografik tetkiklerinde (histerosalpingo-kontrastsonografi) kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Galaktozemide kontrendikedir. İntravenöz uygulamada galaktozun hiperosmolalitesinden dolayı, ağır kardiyovasküler yetmezlik olgularında tetkikin yararı, olası riskine karşı özenle tartılmalıdır. Transservikal uygulamada kadın genital traktüsün enflamatif süreçleri ve gebelikte kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Nadir olgularda kas hareketlerinden kaynaklanan ani ven kompresyonu, sphygmo-(nabız) manometre manşetinin şişirilmesi ya da galaktoz süspansiyonunun enjeksiyonunun ardından hastanın pozisyon değiştirmesi so-nucu, sağ kalpte veya venlerde ek minör kontrast efektlerinin oluşması mümkündür. Bu kontrast efektler, düşük akış oranları söz konusu olduğunda, uygulanan bolusun geçişi sırasında örneğin ven kapakçıkları ya da vas-küler endotel gibi venöz dolaşıma ait haznelerde separe olan ve neredeyse hiç seyrelmeyen süspansiyon kısımlarından kaynaklanmaktadır. Bunlar akış oranının birden artmasıyla tekrar venöz kan dolaşımına katılarak sağ kalpte, yukarıda söz edilen geciken kontrast efektlerinin (ekojenite artışına) oluşmasına neden olurlar.

Yan etkiler/Advers etkiler:

· İntravenöz uygulamadaNadiren enjeksiyon esnasında ya da bunu hemen takiben, enjeksiyon alanı ya da drene eden ven boyunca geçici bir sıcaklık veya soğuk hissi ve ağrı oluşabilir. Nadir olgularda kısa süreli yanma, uyuşukluk hissi, tad duyusu ve baş dönmesi bildirilmiştir.Paravasküler enjeksiyonda ağrı ve doku irritasyonu oluşabilir.Hipersensitivite reaksiyonları nadiren gelişebilir.· Transservikal uygulamadaKontrast madde uygulaması esnasında, uterus boşluğunun ve tüplerin distansiyonuna bağlı olarak ağrı oluşabilir. Bu, özellikle tüpler kapalı ise belirgindir.Nadir olgularda örn. terleme, baş dönmesi, bulantı ve kusma gibi vasovagal reaksiyonlar görülebilir.
Nadir olgularda, yönteme bağlı olarak asendan genital enfeksiyon olasılığı mevcuttur.

İlaç etkileşimleri:

Yoktur.

Kullanım şekli ve dozu:

Galaktoz çözeltisi (13.5 ml)bir şırıngaya çekilir ve ambalajda bulunan mandrel ile 3 g granülün bulunduğu viale aktarılır. Granüller yakl. 5 saniyelik kuvvetli bir çalkalama ile galaktoz çözeltisinde suspanse olurlar. Böylece elde edilen homojen sütümsü-beyaz suspansiyon, iyi ve tekrarlanabilir nitelikte kontrast efektlerinin sağlanabilmesi için, müteakip 5 dak. içinde enjekte edilmelidir.Not: Vial'in iç cidarına yapışık bazı mikropartiküller, kullanıma hazır suspansiyonun hazırlanışı esnasında dağılırlar.Granüller ve galaktoz çözeltisi,suspansiyonun hazırlanışında oda sıcaklığında bulunmalıdır. Mikrokabarcık konsantrasyonunda bir azalmaya neden olmamak veya taşıyıcı çözeltinin gaz bırakması sonucu daha büyük hava kabarcıkların oluşmaması için, suspansiyonun ısıtılmasından (örn. uzunca bir süre elde tutarak) ya da suspansiyonu aşırı bir negatif basınca maruz bırakmaktan (örn. şırıngaya çekerken) mümkün mertebe kaçınmalıdır. Mandrel, suspansiyonun tekrar şırıngaya çekilmesinde de kullanılır. Suspansiyonun şırıngaya çekilmesin-den sonra, enjeksiyon öncesi makroskopik olarak görülen tüm hava kabarcıklarının uzaklaştırılması gerekir.İntravenöz uygulamaEchovist-200 enjeksiyonlarının her zaman flexibl, kalıcı ve yeterli bir kalibreye sahip venöz kanül vasıtasıyla yapılması önerilir. Luer-lock bağlantılarının kullanılması da pratik bir avantaj sağlamaktadır.Arzu edildiğinde (örn. kantitatif değerlendirmelerde) bolüs dinamiğini ve dolayısıyla kantitatif ölçülebilen kontrast efekt reprodüktibilitesini, enjeksiyondan hemen sonra yapılan 5-10 ml'lik fizyolojik NaCl çözeltisinin enjeksiyonu ile artırmak mümkündür. NaCl çözeltisinin gecikmesiz enjekte edilebilmesi için üç musluklu bir adaptörün kullanımı tavsiye edilir.Bir tetkikten arta kalan suspansiyon bir daha kullanılmamalıdır.· Doppler ekokardiografiVenlerin görüntülenmesi ve sağ kalp boşluklarını kapsayan tüm doppler-ekokardiografik endikasyonlarda önerilen dozlar aşağıda verilmiştir.Enjekte edilen suspansiyon hacmi: 4 - 10 mlÖnerilen maksimal doz:Maksimal tek dozun 5 enjeksiyonu.Genelde bir görüntüleme seansı başına, 4 ml'nin i.v. aplikasyonu yeterlidir. Bu doz, ihtiyaca göre bolüs olarak ya da yavaş yavaş enjekte edilir.Ses iletimi ya da hemodinamikten kaynaklanan özel durumlarda, dozu yetişkinlerde enjeksiyon başına max. 10 ml'ye kadar yükseltmek mümkündür. Tecrübelere göre doz artışlarının 2 ml'lik basamaklarla ve bir sonraki Echovist-200 enjeksiyonunun, önceki enjeksiyona ait kontrast efektlerin kaybolmasından sonra yapılması yerinde olur.Ekokardiografik tetkiklerde, hastanın ses iletkenliğinin iyi olduğu ya da büyük bir regurgitasyon volümüne sahip veya düşük bir pompalama fonksiyonu arz eden ilerlemiş trikuspital yetmezlik durumu gibi özel olgularda, 1 ya da 2 ml suspansiyon tanısal açıdan yeterli olabilmektedir.· B mode ekokardiografiYeni doğanlar, süt çocukları ve küçük çocuklarda (5 yaşındakiler dahil) aşağıdaki dozajlar önerilir:Yeni doğanlar,
süt çocukları (4 haftaya kadar) : 0.5 ml
süt çocukları (12 aya kadar) : 1.0 - 2.0 ml
küçük çocuklar (1 - 5 yaş arası): 2.0 mlÖnerilen maksimal doz: Maksimal tek dozun 5 enjeksiyonu.Transservikal uygulamaYönteme bağlı asendan genital enfeksiyon riskini mümkün olduğunca düşük tutmak için, Echovist-200 ile histerosalpingo-kontrast sonografisi esnasında aseptik şartlara uyulmalıdır.Radyolojik kontrast maddelerin uygulanmasında umumiyetle kullanılan tekrar kullanılabilinir enstrümanlar, Echovist-200'in transservikal uygulamasında da tatbik edilebilir. Ancak, intrauterin balon kateter kullanımı tavsiye edilir.Bir tetkik esnasında kullanılmayan suspansiyon atılmalıdır.2 - 5 ml suspansiyon, uterus boşluğunun görüntülenmesi için genelde yeterlidir.İlave olarak, sonografik kontrol altında 1-2 ml'lik dozların yakl. 15 ml'lik bir total doza kadar aralıklı olarak uygulanması, Fallop tüplerinin görüntülenmesi ve açık olup olmadıklarının saptanması için yeterlidir.
Anahtar Kelimeler: Echovist-200 {200 mg Garnül} prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Echovist-200 {200 mg Garnül} yan etkileri, Echovist-200 {200 mg Garnül} fiyatı, ilaç bilgileri