Lamictal Dc 2 Mg Çözünür 30 Çiğneme Tableti

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Glaxo Smith Kline İlaçları San.Ve Tic.A.Ş

Etken Madde: Lamotrijin

Kategori: Sinir Sistemi, Nöroloji/Antiepileptik

Fiyat 0 TL

Barkod No 8699522076253

Formülü:


Bir tablet 100 mg lamotrijin içerir. Diğer maddeler: Sakarin sodyum, frenk üzümü
aroması 502.009/AP 0551

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik özellikleri: Etki mekanizması: Farmakolojik araştırmaların sonuçları, lamotrijinin, voltaj kapılı sodyum kanalları için kullanıma-bağlı bir bloker olduğunu ortaya koymaktadır. Lamotrijin, nöron kültürlerinde, uzun süreli tekrarlayan uyarılarda, kullanıma ve voltaja bağlı bir blokaj meydana getirir ve glutamatın (epileptik nöbetlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynayan nörotransmiter) patolojik salıverilmesini inhibe etmenin yanında, glutamatın meydana getirdiği aksiyon potansiyel deşarjlarını da inhibe eder. Farmakodinamik etkiler: İlaçların merkezi sinir sistemi üzerindeki etkilerini değerlendirmek için tasarlanan testlerde, sağlıklı gönüllülere verilen 240 mg lamotrijin kullanımından elde edilen sonuçlar, plasebodan farklı olmamıştır, oysa hem 1000 mg fenitoin hem de 10 mg diazepam TM: Lamictal GlaxoSmithKline şirketler grubunun tescilli markasıdır. önemli ölçüde ince görsel motor koordinasyonu ve göz hareketlerini bozmuş, beden salınımlarını artırmış ve sübjektif sedatif etkiler yaratmıştı. Bir başka çalışmada, 600 mg tek doz oral karbamazepin önemli ölçüde ince görsel motor koordinasyonu ve göz hareketlerini bozarken, beden salınımalarını ve kalp atım hızını da artırmıştır, oysa 150 mg ve 300 mg dozlarındaki lamotrijinle elde edilen sonuçlar plasebodan farklı olmamıştır.
Farmakokinetik özellikler: Absorpsiyon: Lamotrijin önemli bir ilk geçiş metabolizması olmaksızın bağırsaktan hızla ve tamamen absorbe olur. Doruk plazma konsantrasyonları ilacın oral yoldan alınmasından yaklaşık 2.5 saat sonra meydana gelir. Maksimum konsantrasyona ulaşma süresi besinlerle alındığında hafif gecikirse de, absorpsiyon derecesi besinlerden etkilenmez. Farmakokinetiği test edilen en yüksek tekli doz olan 450 mg’a kadar lineerdir. Kararlı durum maksimum konsantrasyonu, kişiler arasında fazla değişkenlik gösterirse de aynı kişide konsantrasyon değişikliği çok azdır. Dağılım: Plazma proteinlerine bağlanma yaklaşık %55 oranındadır; plazma proteinlerinden ayrılmanın toksisiteyle sonuçlanma olasılığı hemen hiç yoktur. Dağılım hacmi 0.92 ila 1.22 L/kg arasında değişir. Metabolizma: Lamotrijinin metabolizmasından sorumlu enzimler olarak UDP-glukuronil transferazlar tanımlanmıştır. Lamotrijin kendi metabolizmasını doza bağlı olarak çok az indükler. Ancak, lamotrijinin diğer antiepileptik ilaçların (AEİ) farmakokinetiğini etkilediğine ilişkin kanıt bulunmamaktadır ve veriler lamotrijin ve P450 enzimleri tarafından metabolize edilen ilaçlar arasında etkileşimin olası olmadığını göstermektedir. Eliminasyon: Sağlıklı yetişkinlerde ortalama kararlı durum klirensi 39±14 mL/dak’dır. Lamotrijinin klirensi başlıca metaboliktir ve glukuronid konjugatı takiben idrarla elimine olur. %10’undan azı değişmemiş olarak idrarla atılır. İlaçla ilgili maddenin sadece %2 kadarı feçesle atılır. Klirensi ve yarı ömrü dozdan bağımsızdır. Sağlıklı yetişkinlerdeki ortalama eliminasyon yarı ömrü 24 ila 35 saat arasındadır. Gilbert Sendromu olan hastalarda yapılan bir çalışmada, ortalama görünen klirens normal kontrollerle karşılaştırıldığında %32 oranında azalmıştır, fakat değerler genel popülasyonun aralığı dahilindedir. Lamotrijinin yarı ömrü beraberinde kullanılan ilaçlardan büyük ölçüde etkilenir. Ortalama yarı ömrü karbamazepin ve fenitoin gibi glukuronidasyon-indükleyici ilaçlarla birlikte verildiğinde yaklaşık 14 saate düşmekte, tek başına valproat ile birlikte verildiğinde ortalama yaklaşık 70 saate çıkmaktadır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu ve İlaç Etkileşmeleri).
Özel Hasta Popülasyonları: Çocuklarda: Vücut ağırlığına göre ayarlanmış klirens, çocuklarda yetişkinlerde olduğundan daha yüksektir ve en yüksek değerlere beş yaş altı çocuklarda ulaşılmaktadır. Lamotrijinin yarı ömrü çocuklarda yetişkinlerde olduğundan daha kısa olup karbamazepin ve fenitoin gibi enzim indükleyici ilaçlarla birlikte verildiğinde yaklaşık 7 saatlik bir ortalama değerdedir ve tek başına sodyum valproat ile birlikte uygulandığında 45 ila 50 saat arası ortalama değerlere ulaşmaktadır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu). Yaşlılarda: Aynı deneylere katılan epilepsi hastası gençlerin ve yaşlıların dahil edildiği bir popülasyon farmakokinetik analizinden elde edilen klinik sonuçlar yaşlılarda lamotrijinin klirensinin klinik açıdan önemli derecede değişmediğini göstermiştir. Tek dozlardan sonra klirens 20. yaşta 35 mL/dak’dan 70. yaşta 31 mL/dak’ya %12 oranında azalmıştır. 48 haftalık tedaviden sonraki azalma, genç ve yaşlı gruplar arasında 41 mL/dak’dan 37 mL/dak’ya olmak üzere %10 olarak gerçekleşmiştir. Buna ilaveten, lamotrijin farmakokinetiği 150 mg’lık tek dozu takiben 12 sağlıklı yaşlı denekte incelenmiştir. Yaşlılardaki ortalama klirens (0.39mL/dak/kg), 30 ila 450 mg arası tek dozlar sonrası yaşlı olmayan yetişkinlerle yapılan 9 çalışmadan elde edilen ortalama klirens (0.31 - 0.65 mL/dak/kg) değerleri arasında bulunmaktadır. Böbrek yetmezliği olan hastalarda: Kronik böbrek yetmezliği olan 12 gönüllüye ve hemodiyalize giren bir başka 6 bireye birer tek doz 100 mg lamotrijin verilmiştir. Ortalama CL/F sağlıklı gönüllülerdeki 0.58 mL/dak/kg ile karşılaştırıldığında, 0.42 mL/dak/kg (kronik böbrek yetmezliği), 0.33 mL/dak/kg (hemodiyaliz arasında) ve 1.57 mL/dak/kg (hemodiyaliz sırasında) olarak gerçekleşmiştir. Ortalama plazma yarı ömrü sağlıklı gönüllülerdeki 26.2 saat ile karşılaştırıldığında, 42.9 saat (kronik böbrek yetmezliği), 57.4 saat (hemodiyaliz arasında) ve 13.0 saat (hemodiyaliz sırasında) olarak gerçekleşmiştir. Ortalama olarak, vücutta mevcut olan lamotrijin miktarının yaklaşık %20’si (aralık = 5.6 - 35.1) 4 saatlik bir hemodiyaliz sırasında elimine edilmiştir. Bu hasta popülasyonu için, başlangıç lamotrijin dozları hastaların antiepileptik ilaç rejimine dayandırılmalıdır; azaltılmış idame dozları, anlamlı böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan hastalarda etkili olabilir. Karaciğer yetmezliği olan hastalarda: Çeşitli derecelerde karaciğer yetmezliği olan 24 denek ve kontrol grubu olarak 12 sağlıklı denek üzerinde tek dozluk bir farmakokinetik çalışma gerçekleştirilmiştir. Lamotrijinin medyan görünür klirensi Derece A, B veya C (Child-Pugh Sınıflandırması) karaciğer yetmezliği olan hastalarda sırasıyla 0.31, 0.24 veya 0.10 mL/dak/kg iken, sağlıklı kontrollerde 0.34 mL/dak/kg olmuştur. Başlangıç, artırım ve idame dozları, genel olarak orta derece şiddetli (Child-Pugh derecesi B) karaciğer yetmezliği olan hastalarda yaklaşık %50 ve şiddetli (Child-Pugh derecesi C) karaciğer yetmezliği olan hastalarda yaklaşık %75 azaltılmalıdır. Artırım ve idame dozları klinik cevaba göre ayarlanmalıdır.

Endikasyonları:

Epilepsi Yetişkinler (12 yaş üzeri): Lamictal epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonikklonik nöbetleri ve Lennox-Gastaut Sendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren jeneralize nöbetlerde, ek-tedavi veya monoterapi olarak endikedir. Çocuklarda (2-12 yaş arası): Lamictal epilepsi tedavisinde, parsiyel nöbetlerde ve tonik-klonik nöbetleri ve Lennox-Gastaut Sendromu ile ilişkili nöbetleri de içeren jeneralize nöbetlerde, ektedavi olarak endikedir. Yeni teşhis edilmiş pediatrik hastalarda ilk olarak monoterapi önerilmemektedir.Ek-tedavi sırasında epileptik kontrol sağlandıktan sonra beraberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar (AEİ’lar) bırakılabilir ve hastalar Lamictal monoterapisine devam edebilirler.
Bipolar bozukluk Yetişkinler (18 yaş ve üzeri): Lamictal, bipolar bozukluğu olan hastalarda, özellikle depresif atakları önleyerek, duygu durum ataklarının önlenmesinde endikedir.

Kontrendikasyonları:

Lamictal, lamotrijine ve ilacın bileşimindeki diğer maddelerden herhangi birine aşırı duyarlı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Uyarılar/Önlemler:

Lamictal’in kullanımıyla ilgili hastaneye yatmayı ve tedavinin yarıda kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler bildirilmiştir.


Steven- Johnson Sendromunu da içine alan döküntülerin görülme oranı pediatrik hastalarda (16 yaş altı) yaklaşık %1 (1/ 100) ve erişkinlerde %0.3 (3/ 1000)’dır. Dünya çapında ürünün pazara verilmesini takiben nadiren toksik epidermal nekrolizisi içeren ve/veya ölüme sebep olan deri döküntüleri bildirilmiştir. Ancak, bu vakaların oranları tahmin edilemeyecek kadar azdır.


Ciddi döküntü oranının pediatrik hastalarda erişkinlere göre oldukça fazla olması, Lamictal’in Lennox- Gastaut Sendromuyla ilişkili nöbetleri olan 16 yaşın altındaki pediatrik hastalardaki kullanımında dikkatli olunması gerekliliğini açıklar. (Bkz. Endikasyonları)


Lamictal’e bağlı döküntülerin şiddetini veya meydana gelme riskini, önceden kestirmek için yaştan başka belirlenmiş faktör henüz yoktur. Döküntü riskini arttırabilecek , kanıtlanmayan öneriler vardır:


1) Lamictal ile valproik asitin ikili tedavisi


2) Lamictal’in önerilen başlangıç dozunu aşma ya da


3) Lamictal’in önerilen doz arttırımını aşma.


Bununla birlikte vakalar, bu yukarıdaki faktörlerin yokluğunda da bildirilmiştir. Lamictal’e bağlı hayatı tehdit edici vakaların hemen hemen hepsi, tedavinin başlamasını takiben 2. ile 8. haftalarda ortaya çıkar. Buna rağmen, tek tek vakalar 6 ay gibi uzun tedaviden sonra da bildirilmiştir.


Buna göre, tedavi süresi, döküntünün ilk ortaya çıkmasıyla yaklaşan, potansiyel riskin önceden kestirilmesi ilişkili değildir.


Lamictal ile meydana gelen iyi huylu döküntülere rağmen, hangi döküntülerin hayatı tehdit edici ya da ciddi olabileceğini önceden kestirmek mümkün değildir.


Döküntünün ilaçla ilişkili olmadığı kesin olmadıkça, Lamictal ilk döküntü işaretinde kesilmelidir.


Tedavinin kesilmesi döküntünün hayatı tehdit edici hale gelmesini ya da daimi sakatlığı önlemeyebilir.


 


 


Deri döküntüsü Lamictal tedavisi başlangıcından sonra genellikle ilk 8 hafta içinde oluşan advers deri reaksiyonları bildirilmiştir. Bu döküntülerin büyük kısmı hafif ve sınırlıdır, ancak hastaneye yatırmayı ve Lamictal tedavisinin kesilmesini gerektiren ciddi döküntüler de bildirilmiştir. Bunlar; Stevens Johnson sendromu (SJS) ve toksik epidermal nekroliz (TEN) gibi potansiyel olarak yaşamı tehdit edici döküntüleri de içerir. (Bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler).


Mevcut Lamictal dozaj önerilerini kullanan çalışmalara katılan yetişkinlerde ciddi deri döküntüleri insidansı 500 epilepsi hastasında 1’dir. Bu vakaların yaklaşık yarısı SJS olarak bildirilmiştir (1/1000).


Bipolar bozukluğu olan hastalarda yapılan klinik çalışmalarda, ciddi döküntü insidansı yaklaşık 1/1000’dir. Çocuklarda ciddi deri döküntüleri riski yetişkinlerdekinden yüksektir.


Bazı çalışmalardan elde edilen mevcut verilere göre epileptik çocuklarda hastaneye yatma ile ilişkili döküntü insidansının 1/300 ile 1/100 arasında olduğu ileri sürülmektedir.


Çocuklarda, döküntünün ilk oluşumu enfeksiyon ile karıştırılabilir. Hekim, tedavinin ilk 8 haftasında döküntü semptomları ve ateş gelişen çocuklarda ilaç reaksiyonu olasılığını göz önünde bulundurmalıdır.


Ilave olarak, tüm döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir: - Yüksek lamotrijin başlangıç dozları ve lamotrijin tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) - Beraberinde valproat kullanımı (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)


Döküntü gelişen tüm hastalar (yetişkin ve çocuk ) derhal değerlendirilmeli ve döküntünün ilaca bağlı olmadığı açıkça belli değilse lamotrijin hemen kesilmelidir. Daha önce Lamictal ile tedaviye bağlı döküntü nedeniyle tedavisi kesilen hastalarda beklenen yararları riskinden açık olarak fazla değilse tekrar Lamictal tedavisine başlanması önerilmez.


Döküntü; ateş, lenfadenopati, fasiyal ödem ve kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen hipersensitivite sendromunun bir parçası olarak da bildirilmektedir. (bkz. Yan Etkiler/Advers Etkiler). Sendrom, klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterebilir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir. Önemle değinilmesi gereken nokta, döküntü olmasa dahi hipersentivitenin erken belirtilerinin (ör: ateş, lenfadenopati) olabileceğidir. Eğer bu gibi belirtiler ve semptomlar varsa hasta hemen değerlendirilmelidir ve eğer alternatif bir etyoloji mevcut değilse Lamictal kesilmelidir.


Hormonal kontraseptifler


Hormonal kontraseptiflerin Lamictal etkinliğine etkisi: Etinil östradiol/levonorgestrel (30 mcg/150 mcg) kombinasyonunun lamotrijinin klirensini yaklaşık iki misli artırarak lamotrijin düzeylerinin azalmasına yol açtığı gösterilmiştir (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).Titrasyonu takiben, maksimal bir terapötik yanıt için daha yüksek idame dozları (2 misli kadar) gerekebilir. Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicisi almayan ve bir haftalık inaktif ilaç içeren (ör. ilaçsız hafta) bir hormonal kontraseptif alan kadınlarda, inaktif ilaç haftasında lamotrijin düzeylerinde kademeli olarak geçici artışlar meydana gelebilir. Bu artışlar lamotrijin doz artışları inaktif ilaç haftasından önceki günlerde veya bu hafta içinde yapılırsa daha fazla olacaktır. Dozaj talimatları için ‘Kullanım Şekli ve Dozu, Özel Hasta Popülasyonları için Genel Doz Önerileri’ne bakınız. Klinisyenler Lamictal tedavisi sırasında hormonal kontraseptiflere başlayan veya durduran kadınların klinik tedavisini uygun şekilde yönetmelidir ve lamotrijin doz ayarlaması gerekebilir. Diğer oral kontraseptifler ve hormon replasman tedavileri (HRT) çalışılmamıştır, ancak bunlar da lamotrijinin farmakokinetiğini benzer şekilde etkileyebilirler.


Lamictal’in hormonal kontraseptif etkiye etkisi: 16 sağlıklı gönüllüde yapılan bir etkileşim çalışmasında lamotrijin ve hormonal kontraseptif (etinilöstradiol/levonorgestrel kombinasyonu) birlikte uygulandığında, levonorgestrel klirensinde önemsiz artışlar ve serum FSH ve LH ‘da değişiklikler olmuştur (Bkz. İlaç Etkileşmeleri). Bu değişikliklerin overlerin ovülasyon aktivitesine etkisi bilinmemektedir. Ancak, hormonal preparatlarla birlikte Lamictal alan bazı hastalarda bu değişikliklerin kontraseptif etkinliğin azalmasına yol açma olasılığı göz ardı edilemez. Bu bakımdan hastalar beklenmeyen kanamalar gibi menstrual düzendeki değişiklikleri hemen bildirmeleri konusunda uyarılmalıdır.


Dihidrofolat redüktaz Lamotrijin dihidrofolat redüktazın zayıf bir inhibitörüdür, bu nedenle uzun süreli tedavide folat metabolizmasıyla etkileşim gösterme olasılığı vardır. Buna rağmen, Lamictal, insanda uzun süreli uygulama sırasında, hemoglobin konsantrasyonunda, ortalama korpüsküler hacim (MCV) veya serum veya eritrosit folat konsantrasyonlarında bir yıla kadar veya eritrosit folat konsantrasyonlarında beş yıla kadar belirgin değişiklikler oluşturmamıştır.


Böbrek yetmezliği Son dönem renal yetmezliği olan bireylerde yapılan tek doz çalışmalarında lamotrijin plazma konsantrasyonları anlamlı derecede değişmemiştir. Ancak, glukuronid metabolitinin birikmesi beklenebileceğinden, renal yetmezliği olan hastalar tedavi edilirken dikkatli olunmalıdır.


Lamotrijin içeren bir başka preparatla tedavi edilen hastalar Lamictal, lamotrijin içeren bir başka preparatla tedavi edilen hastalara doktora danışmadan verilmemelidir.


Epilepsi Diğer antiepileptik ilaçlarda olduğu gibi Lamictal'in aniden kesilmesi nöbetlerin geri gelmesini tetikleyebilir. Eğer güvenilirliği ilgilendiren bir nedenle (ör: döküntü) ani ilaç kesilmesi gerekmiyorsa, Lamictal dozu iki haftalık bir sürede kademeli olarak azaltılmalıdır. Literatürde, status epileptikus gibi çok şiddetli konvülsif nöbetlerin rabdomiyolizis, multiorgan disfonksiyonu ve dissemine intravasküler koagülasyon, bazen fatal sonuçlara neden olabileceğine dair raporlar bulunmaktadır. Benzer vakalar Lamictal kullanımı ile de oluşabilir.


Bipolar Bozukluk İntihar girişimi olasılığı, bipolar bozuklukta doğaldır ve yüksek risk taşıyan hastaların yakından denetimi ilaç tedavisine eşlik etmelidir.


Gebelik ve emzirme döneminde kullanımı: Gebelik kategorisi C. Lamictal’in insan fertilitesi üzerine etkisi hakkında hiçbir deneyim bulunmamaktadır. Çok sayıda prospektif gebelik kayıtlarından elde edilen pazarlama sonrası veriler, gebeliğin ilk üç ayında Lamictal monoterapisine maruz kalan 1000’in üzerinde kadının gebelik sonuçlarını içermektedir. Veriler, genel popülasyon ile karşılaştırıldığında majör doğum defektleri riskinde artış göstermemiştir. Lamictal’in politerapi kombinasyonları içinde kullanımından elde edilen veriler, diğer ajanlarla ilişkili malformasyon riskinin beraberinde Lamictal kullanımı ile etkilenip etkilenmediğini değerlendirmek için yetersizdir.


Diğer ilaçlarda olduğu gibi, Lamictal'in gebelikte kullanımına ancak beklenen yararın, fötüse olan muhtemel riskinden daha fazla olduğu durumlarda kullanılmalıdır.


Gebelik sırasındaki fizyolojik değişiklikler lamotrijin düzeylerini ve/veya terapötik etkisini etkileyebilir.Gebelik sırasında lamotrijin düzeylerinin azaldığına dair raporlar bildirilmiştir. Lamictal tedavisi sırasında gebe kadınlara uygun klinik tedavi sağlanmalıdır.


Emzirme döneminde lamotrijin kullanımı ile ilgili sınırlı veri bulunmaktadır. Anne sütüne geçen lamotrijin konsantrasyonu genellikle serum konsantrasyonunun %40-60'ı oranında olduğunu ön araştırmalar göstermektedir. Bu şekilde anne sütü alan az sayıda bebek bilinmektedir ve lamotrijinin ulaştığı serum konsantrasyonlarında farmakolojik etkiler oluşabilir. Emzirmenin potansiyel faydaları, bebekte oluşabilecek potansiyel advers etki riski karşısında değerlendirilmelidir.


Araba ve makina kullanma becerisi üzerine etkisi: Iki gönüllü çalışmada lamotrijinin ince görsel motor koordinasyonu, göz hareketleri, vücut salınımı ve subjektif sedatif etkiler üzerine olan etkilerinin plasebodan farksız olduğu gösterilmiştir. Lamotrijinle yapılan klinik çalışmalarda, baş dönmesi ve diplopi gibi nörolojik özellik taşıyan advers olaylar bildirilmiştir. Bu nedenle, hastalar, araba veya makina kullanmadan önce lamotrijin tedavisinin kendilerini nasıl etkilediğine bakmalıdır.


Epilepsi Tüm antiepileptik ilaç tedavilerinin kişilere göre değişkenlik gösteren cevabından dolayı, hastalar araba kullanma ve epilepsi konusunu kendi hekimine danışmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

İstenmeyen etkiler, mevcut verilere dayanarak epilepsi ve bipolar bölümlerine ayrılmıştır. Ancak, lamotrijinin genel güvenilirlik profili dikkate alınırken her iki bölüme başvurulmalıdır.
İstenmeyen etkilerin sınıflandırılmasında şu sistem kullanılmıştır:- Çok sık (>1/10), sık (>1/100, <1/10), sık değil (>1/1000, <1/100), ender (>1/10,000, <1/1000), çok ender (<1/10,000)
Epilepsi Deri ve deri altı doku bozuklukları:
Monoterapi klinik deneylerinde: Çok sık: Deri döküntüsü.
Diğer klinik deneylerde: Çok sık: Deri döküntüsü. Ender: Stevens Johnson Sendromu. Çok Ender: Toksik Epidermal Nekroliz. 
Çift-kör, ek tedavi klinik deneylerinde, deri döküntüsü Lamictal alan hastaların %10’unda ve plasebo alanların %5’inde meydana gelmiştir. Deri döküntüleri Lamictal alan hastaların %2’sinde tedavinin kesilmesine neden olmuştur. Döküntü genellikle makülopapüler görünüşte olup genellikle tedavinin başlamasından itibaren 8 hafta içinde meydana gelmiştir ve Lamictal’in kesilmesiyle düzelmiştir (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Ender olarak, Stevens Johnson sendromu ve toksik epidermal nekrolizi (Lyell Sendromu) de içeren ciddi, potansiyel olarak yaşamı tehdit eden deri döküntüleri bildirilmiştir. Hastaların çoğunluğunda ilacın kesilmesiyle düzelme olmakla beraber, bazı hastalarda geridönüşümsüz yara izleri ve ender vakalarda ölüm bildirilmiştir (bkz Uyarılar/Önlemler).
Tüm döküntü riskinin aşağıdakilerle güçlü ilişkisi olduğu gösterilmiştir:
- Yüksek lamotrijin başlangıç dozları ve lamotrijin tedavisinde önerilen doz artırımının aşılması (bkz Kullanım Şekli ve Dozu).
- Beraberinde valproat kullanımı, (Bkz Kullanım Şekli ve Dozu).
Döküntü aynı zamanda değişik sistemik semptomlarla ilgili olarak bir hipersensitivite sendromunun bir parçası olarak da bildirilmiştir (bkz Bağışıklık sistemi bozuklukları**).
Kan ve lenf sistemi bozuklukları: Çok ender: Nötropeni, lökopeni, anemi, trombositopeni, pansitopeni, aplastik anemi, agranülositoz içeren hematolojik anormallikler. Hematolojik anormallikler hipersensitivite sendromu ile ilgili olabilir veya olmayabilir (bkz Bağışıklık sistemi bozuklukları**).
Bağışıklık sistemi bozuklukları: Çok ender: Hipersensitivite sendromu** (ateş, lenfadenopati, fasiyel ödem, kan ve karaciğer anormallikleri, dissemine intravasküler koagülasyon , multiorgan disfonksiyonu gibi semptomlar dahil). ** Döküntü aynı zamanda aralarında ateş, lenfadenopati, fasiyel ödem ve kan ve karaciğer anormallikleri gibi çeşitli sistemik semptomlarla birlikte görülen hipersensitivite sendromunun bir parçası olarak da bildirilmiştir. Sendrom klinik şiddet açısından geniş bir yayılım gösterebilir ve nadiren dissemine intravasküler koagülasyona ve multiorgan bozukluğuna neden olabilir. Döküntü olmasa da hipersensitivitenin erken belirtilerinin (örneğin ateş, lenfadenopati) var olabileceği unutulmamalıdır. Bu gibi belirti ve semptomlar mevcutsa, hasta derhal değerlendirilmeli ve alternatif bir etiyoloji belirlenemezse Lamictal kesilmelidir.
Psikiyatrik bozukluklar: Sık: İritabilite. Sık değil: Agresyon. Çok ender: Tik, halüsinasyon, konfüzyon. Sinir sistemi bozuklukları: Monoterapi klinik deneylerinde: Çok sık: Baş ağrısı. Sık: Uyuşukluk, uykusuzluk, baş dönmesi, tremor. Sık değil: Ataksi. Diğer klinik deneylerde: Çok sık: Baş ağrısı, baş dönmesi. Sık: Nistagmus, tremor, ataksi, uyuşukluk, uykusuzluk. Çok ender: Ajitasyon, dengesizlik, hareket bozuklukları, Parkinson hastalığında kötüleşme, ekstrapiramidal etkiler, koreoatetosis, nöbet sıklığında artış. Lamictal’in önceden Parkinson hastalığı bulunan hastalarda Parkinson semptomlarını kötüleştirdiğine dair raporlar ve bu altta yatan koşula sahip olmayan hastalarda da ekstrapiramidal etkiler ve koreoatetosis görüldüğüne dair nadir raporlar bulunmaktadır.
Göz bozuklukları: Çok sık: Diplopi, bulanık görme. Ender: Konjunktivit. Mide-bağırsak bozuklukları: Monoterapi klinik deneylerinde: Sık: Bulantı. Diğer klinik deneylerde: Sık: Midebağırsak rahatsızlığı (kusma ve ishal dahil). Karaciğer-safra bozuklukları : Çok ender: Karaciğer fonksiyon testlerinde artış, karaciğer fonksiyon bozukluğu, karaciğer yetmezliği. Karaciğer fonksiyon bozukluğu genelde hipersensitivite reaksiyonlarıyla ilgili olarak meydana gelir, ancak açık hipersensitivite belirtileri olmaksızın nadir vakalar da rapor edilmiştir.
Kas-iskelet ve bağ dokusu bozuklukları: Çok ender: Lupus-benzeri reaksiyonlar. Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları: Sık: Yorgunluk.
Bipolar Bozukluk
Aşağıdaki istenmeyen etkiler, lamotrijinin genel güvenilirlik profili için epilepside görülenlerle birlikte dikkate alınmalıdır.
Deri ve deri altı doku bozuklukları: Bipolar bozukluk klinik deneylerinde: Çok sık: Deri döküntüsü. Ender: Stevens Johnson Sendromu. Lamotrijinle yapılan bütün bipolar bozukluk çalışmaları (kontrollü ve kontrolsüz) göz önüne alındığında, lamotrijin alan hastaların %14’ünde deri döküntüleri meydana gelmiştir. Oysa, bipolar bozukluk olan hastalarda yapılan kontrollü klinik çalışmalarda, lamotrijin alan hastaların %9’unda ve plasebo alan hastaların %8’inde deri döküntüleri meydana gelmiştir.
Sinir sistemi bozuklukları: Bipolar bozukluk klinik deneylerinde: Çok sık: Baş ağrısı. Sık: Ajitasyon, uyuklama, baş dönmesi.
Kas-iskelet ve bağ dokusu bozuklukları: Bipolar bozukluk klinik deneylerinde: Sık: Artralji.
Genel bozukluklar ve uygulama bölgesi koşulları: Bipolar bozukluk klinik deneylerinde: Sık: Ağrı, sırt ağrısı. BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE HEKİMİNİZE BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

UDP-glukuronil transferazlar lamotrijinin metabolizmasından sorumlu enzimler olarak belirlenmiştir. Lamotrijinin hepatik oksidatif ilaç metabolize edici enzimleri klinikte belirgin olarak inhibe ettiğine veya indüklediğine dair herhangi bir kanıt bulunmamaktadır ve lamotrijin ve sitokrom P450 enzimleri tarafından metabolize olan ilaçlar arasında etkileşme beklenmez. Lamotrijin kendi metabolizmasını indükleyebilirse de, bu etki önemli oranda değildir ve belirgin klinik sonuçlara neden olması beklenmez.
Tablo 1. Lamotrijinin glukuronidasyonu üzerine diğer ilaçların etkileri
 
Lamotrijinin glukuronidasyonunu
önemli derecede inhibe eden
ilaçlar

 Lamotrijinin glukuronidasyonunu önemli derecede indükleyen ilaçlar

Lamotrijinin glukuronidasyonunu önemli derecede inhibe etmeyen veya indüklemiyen ilaçlar  

 Valproat
 
Karbamazepin
Fenitoin
Primidon
Fenobarbiton
Rifampisin
Etinilöstradiol/levonorgestrel
kombinasyonu*
 
 
Lityum
Bupropiyon
Olanzapin
Okskarbazepin
 *Diğer oral kontraseptifler ve HRT çalışılmamıştır, ancak bunlar lamotrijin farmakokinetik parametrelerini benzer şekilde etkileyebilirler.
• AEİ’larla etkileşme (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) Lamotrijinin glukuronidasyonunu inhibe eden valproat, lamotrijinin metabolizmasını azaltır ve lamotrijinin ortalama yarı ömrünü yaklaşık iki kat artırır. Hepatik ilaç metabolize edici enzimleri indükleyen belirli antiepileptik ilaçlar (ör: fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton ve primidon) lamotrijinin glukuronidasyon metabolizmasını indükler ve lamotrijin metabolizmasını artırır. Karbamazepin almakta olan hastalarda lamotrijin tedavisinin başlangıcını takiben baş dönmesi, ataksi, diplopi, bulanık görme ve bulantı gibi merkezi sinir sistemine ait olgular kaydedilmiştir. Bu olgular genellikle, karbamazepin dozunun azaltılması ile ortadan kalkar. Benzer bir etki lamotrijin ve okskarbazepin alan sağlıklı yetişkin gönüllülerdeki bir çalışmada da görülmüştür, fakat doz azaltımı araştırılmamıştır. Diğer antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonlarında değişiklikler bildirilmişse de, kontrollü çalışmalarda lamotrijinin birlikte uygulandığı antiepileptik ilaçların plazma konsantrasyonlarını etkilediğine dair hiçbir kanıt elde edilmemiştir. İn vitro çalışmalardan elde edilen kanıtlar lamotrijinin diğer antiepileptik ilaçları protein bağlanma bölgelerinden ayırmadığını göstermektedir. Sağlıklı yetişkin gönüllülerde 200 mg lamotrijin ve 1200 mg okskarbazepin kullanılan bir çalışmada, okskarbazepin lamotrijin metabolizmasını ve lamotrijin okskarbazepin metabolizmasını değiştirmemiştir.
• Diğer psikoaktif ajanlarla etkileşmeler (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu) 20 sağlıklı deneğe altı gün süreyle günde iki kez verilen 2 g anhidröz lityum glukonattan sonra lityum farmakokinetiği, 100 mg/gün lamotrijinin birlikte verilmesiyle değişmemiştir. 12 denekte çoklu oral bupropiyon dozları, tek doz lamotrijin farmakokinetiği üzerine istatistiksel olarak anlamlı etkilere yol açmamıştır ve sadece lamotrijin glukuronide ait eğri altında kalan alanda hafif bir artışa neden olmuştur. Sağlıklı yetişkin gönüllülerdeki bir çalışmada 15 mg olanzapin lamotrijinin Cmaks ve AUC değerlerini sırasıyla %24 ve %20 azaltmıştır. Bu büyüklükte bir etkinin klinik olarak anlamlı olması beklenmez. Lamotrijin 200 mg olanzapinin farmakokinetiğini etkilemez. In vitro inhibisyon deneyleri, lamotrijinin primer metaboliti olan 2-N-glukuronidin oluşumunun, amitriptilin, bupropiyon, klonazepam, fluoksetin, haloperidol veya lorazepamla ko-enkübasyonu tarafından minimal olarak etkilendiğini göstermiştir. İnsan karaciğeri mikrozomundan alınan bufuralol metabolizması ile ilgili veriler, lamotrijinin başlıca CYP2D6 tarafından elimine edilen ilaçların klirensini azaltmadığını öne sürmektedir. In vitro deneylerinin sonuçları, lamotrijin klirensinin, klozapin, fenelzin, risperidon, sertralin veya trazodon tarafından etkilenmesinin mümkün olmadığını ileri sürmektedir.
• Hormonal kontraseptiflerle etkileşim Hormonal kontraseptiflerin lamotrijin farmakokinetiği üzerine etkisi 16 kadın gönüllüdeki bir çalışmada 30 mcg etinilöstradiol/150 mcg levonorgestrel içeren oral bir kontraseptif ilaç lamotrijinin oral klirensinde yaklaşık iki misli artışa neden olarak lamotrijin AUC ve Cmaks değerlerinde sırasıyla ortalama %52 ve %39 azalmaya neden olmuştur. Serum lamotrijin konsantrasyonları inaktif ilaç haftası süresince (ör.”ilaçsız hafta”) kademeli olarak artarak inaktif ilaç haftası sonunda dozöncesi konsantrasyonlar ile, birlikte tedavi sırasındakinden yaklaşık iki misli yüksek olmuştur.
Lamotrijinin hormonal kontraseptif farmakokinetiğine etkisi 16 kadın gönüllüdeki bir çalışmada, 300 mg lamotrijin kararlı durum dozunun kombine oral kontraseptifin etinilöstradiol komponentinin farmakokinetiğine hiçbir etkisi olmamıştır. Levonorgestrel komponentinin oral klirensinde, levonorgestrel AUC ve Cmaks değerlerinde sırasıyla ortalama %19 ve %12 azalmaya yol açan önemsiz bir artış gözlenmiştir. Çalışma sırasında serum FSH ve LH ve östradiol ölçümleri bazı kadınlarda overlerin hormonal aktivitesinde bir miktar baskılanmaya işaret etmişse de serum progesteron ölçümü 16 deneğin hiçbirinde ovülasyonun hormonal kanıtı bulunmadığını göstermiştir. Levonorgestrel klirensinin az miktarda artışının ve serum FSH ve LH değişikliklerinin overlerin ovülasyon aktivitesi üzerindeki etkisi bilinmemektedir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). 300 mg/gün dışındaki lamotrijin dozlarının etkisi çalışılmamıştır ve diğer kadın hormon preparatları ile çalışmalar yapılmamıştır.
Diğer ilaçlarla etkileşmeler 10 erkek gönüllüdeki bir çalışmada, rifampisin lamotrijinin klirensini artırmış ve glukuronidasyondan sorumlu hepatik enzimlerin indüksiyonundan ötürü lamotrijin yarılanma-ömrünü azaltmıştır. Birlikte rifampisin alan hastalarda, lamotrijin ile birlikte glukuronidasyon indükleyicisi alanlar için önerilen tedavi rejimi kullanılmalıdır (Bkz. Kullanım Şekli ve Dozu)

Kullanım şekli ve dozu:

Uygulama: Lamictal çözünür tabletler çiğnenebilir, az miktar su içinde (en az tableti kaplayacak kadar) çözündürülebilir veya az miktar su ile bütün olarak yutulabilir. Hesaplanan lamotrijin dozu (ör: çocuklarda (sadece epilepsi için) veya hepatik yetmezliği olan hastalarda kullanımı için) tam tabletlere eşdeğer değilse uygulanması gereken doz tam tabletlerin en az sayısına eşitlenir.
Tedaviye yeniden başlanması
Hekimler, daha önce herhangi bir nedenden dolayı Lamictal’i kesen hastalarda yeniden Lamictal başlayacakları zaman idame doza kadar doz artırımına gerek olduğunu değerlendirmelidir, çünkü ciddi döküntü riski yüksek başlangıç dozlarıyla ve Lamictal için önerilen doz artırımının aşılmasıyla ilişkilidir (Bkz. Uyarılar/Önlemler). Bir önceki dozdan sonra geçen süre ne kadar çoksa, idame doza ulaşmak için gereken doz artırımı konusunda o kadar fazla dikkat gereklidir. Lamictal kesilmesinden sonra geçen süre 5 yarı-ömrü geçerse (Bkz. Farmakokinetik özellikleri) Lamictal idame dozuna uygun programa göre artırılmalıdır.
Daha önceki Lamictal tedavisi döküntü nedeniyle kesilen hastalarda, potansiyel faydası açıkça daha fazla değilse, Lamictal’in yeniden başlanması önerilmemektedir.
Epilepsi
Lamictal monoterapisi sağlamak için beraberinde kullanılan antiepileptik ilaçlar bırakıldığında veya Lamictal içeren tedavi rejimlerine diğer antiepileptik ilaçlar eklendiğinde lamotrijin farmakokinetiği üzerine olabilecek etkiler dikkate alınmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
(Hekim tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde)
Yetişkinler (12 yaş üzeri)
Epilepsi monoterapisinde doz:
Monoterapide Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 50 mg'dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 50-100mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100-200mg/gün'dür. Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 500mg/gün Lamictal'e gerek duyarlar.
Başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı döküntü riski nedeniyle aşılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
Epilepsi ek-tedavisinde :
Herhangi diğer antiepileptik ilaçla (AEİ) birlikte veya sadece sodyum valproat alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için gün aşırı 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 25 mg'dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1- 2 haftada maksimum 25-50mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün'dür. Diğer AEİ’larla (valproat hariç) veya AEİ olmaksızın lamotrijin glukuronidasyonunu indükliyen AEİ’ları veya diğer ilaçları (Bkz. İlaç Etkileşmeleri) birlikte alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 50 mg, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 100mg/gün'dür.
Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 100mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu iki doza bölünmüş olarak 200- 400 mg/gün'dür.
Bazı hastalar beklenen cevaba ulaşmak için 700 mg/gün Lamictal'e gerek duyarlar. Lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen veya inhibe eden ilaçlardan herhangi biri olmadan okskarbazepin alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25 mg, takiben iki hafta için günde bir kez 50 mg’dır. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 50-100 mg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100-200 mg/gün’dür.
Tablo 2: Epilepsi Tedavisi Gören 12 Yaş Üzeri Yetişkinler İçin Önerilen Tedavi Rejimi


Tedavi Rejimi
Hafta 1+2
Hafta 3+4
Idame Dozu


Monoterapi
25 mg(günde bir kez)
50 mg(günde bir kez)
100-200 mg
(günde bir kez veya iki doza
bölünmüs)
Idame duruma ulasmak için
dozlar her 1-2 haftada 50-100
mg artirilabilir.


Birlikte alinan ilaçlara
bakilmaksizin valproat ile ektedavi
12.5 mg
(gün asiri 25mg)
25 mg
(günde bir kez)
100-200mg
(günde bir kez veya iki doza
bölünmüs)
Idame duruma ulasmak için
dozlar her 1-2 haftada 25-50
mg artirilabilir.


Valproat
olmaksizin
ek-tedavi
Bu dozaj rejimi
asagidakilerle
kullanilmalidir:
Fenitoin
Karbamazepin
Fenobarbiton
Primidon
Veya diger
lamotrijin
glukuronidasyon
indükleyicileri
(Bkz. Ilaç
Etkilesmeleri )
50 mg
(günde bir kez)
100 mg
(ikiye bölünmüs
dozlarda)
200-400 mg
(iki doza bölünmüs)
Idame duruma ulasmak için
dozlar her 1-2 haftada 100 mg
artirilabilir.Lamotrijin
glukuronidasyon
indükleyicileri
veya inhibitörleri
olmaksizin
okskarbazepin
ile
25 mg
(günde bir kez)
50 mg
(günde bir kez)
100-200mg
(günde bir kez veya iki doza
bölünmüs)
Idame duruma ulasmak için
dozlar her 1-2 haftada 50-100
mg artirilabilir.Lamictal ile farmakokinetik etkilesimi henüz bilinmeyen AEI'lari alan hastalarda (Bkz.
Ilaç Etkilesmeleri), Lamictal ile valproat birlikte alinirken önerilen tedavi rejimi
uygulanmalidir.

Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı aşılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).  
Çocuklar (2-12 yaş arası) (Bkz. Tablo 3)
Herhangi diğer antiepileptik ilaçla birlikte veya sadece valproat alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 0.15 mg/kg vücut ağırlığı/gün, takibeden iki hafta için günde bir kez 0.3 mg/kg/gün'dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 0.3 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 200mg/gün olmak üzere günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 1-5mg/kg/gün'dür.
Diğer AEİ’larla (valproat hariç) veya AEİ olmaksızın lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen AEİ’ları veya diğer ilaçları (Bkz. İlaç Etkileşmeleri) birlikte alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 0.6 mg/kg vücut ağırlığı/gün, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 1.2mg/kg/gün'dür. Daha sonra, optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 1.2 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 400mg/gün olmak üzere iki doza bölünmüş olarak 5-15mg/kg/gün'dür.
Lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen veya inhibe eden ilaçlardan herhangi biri olmadan okskarbazepin alan hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 0.3 mg/kg vücut ağırlığı/gün, takibeden iki hafta için günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 0.6 mg/kg /gün’dür. Daha sonra optimal cevabı alana kadar doz her 1-2 haftada maksimum 0.6 mg/kg artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için idame dozu maksimum 200 mg/gün olmak üzere günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 1-10 mg/kg/gün’dür.
Terapötik dozun devam ettiğinden emin olmak için çocuğun ağırlığı izlenmeli ve ağırlık değiştikçe doz gözden geçirilmelidir.  
Tablo 3: Epilepsi Tedavisi Gören 2-12 Yaş Arası Çocuklar İçin Kombine İlaç Tedavisinde Önerilen Tedavi Rejimi (mg/kg vücut ağırlığı/gün olarak toplam günlük doz)  


Tedavi Rejimi
Hafta 1+2
Hafta 3+4
Idame DozuBirlikte alinan ilaçlara
bakilmaksizin valproat ile ektedavi
0.15 mg/kg*(günde bir kez)
0.3 mg/kg(günde bir kez)
1-5 mg/kg
(günde bir kez veya iki doza
bölünmüs)
idame duruma ulasmak için dozlar
her 1-2 haftada 0.3 mg/kg
artirilabilir (maksimum
200mg/gün).


Valproat
olmaksizin
ek-tedavi
Bu dozaj rejimi
asagidakilerle
kullanilmalidir:
Fenitoin
Karbamazepin
Fenobarbiton
Primidon
Veya diger
lamotrijin
glukuronidasyon
indükleyicileri
(Bkz. Ilaç
Etkilesmeleri )
0.6 mg/kg
(iki doza
bölünmüs)
1.2 mg/kg
(iki doza
bölünmüs )
5-15 mg/kg
(Iki doza bölünmüs)
idame duruma ulasmak için dozlar
her 1-2 haftada 1.2 mg/kg
artirilabilir (maksimum
400mg/gün).Lamotrijin
glukuronidasyon
indükleyicileri
veya inhibitörleri
olmaksizin
okskarbazepin
ile
0.3 mg/kg
(günde bir
kez veya iki
doza
bölünmüs)
0.6 mg/kg
(günde bir
kez veya iki
doza
bölünmüs)
1-10 mg/kg
(günde bir kez veya iki doza
bölünmüs)
idame duruma ulasmak için dozlar
her 1-2 haftada 0.6 mg/kg
artirilabilir (maksimum
200mg/gün).Lamotrijin ile farmakokinetik etkilesimi henüz bilinmeyen AEI'lari alan hastalarda
(Bkz. Ilaç Etkilesmeleri) lamotrijin ile valproat birlikte alinirken önerilen tedavi rejimi
uygulanmalidir.
* Eger valproat alan hastalarda hesaplanan günlük doz 1-2 mg ise, ilk iki hafta için
2 mg Lamictal günasiri alinabilir.Eger valproat alan hastalarda hesaplanan günlük
doz 1 mg'dan az ise, Lamictal uygulanmamalidir.Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı aşılmamalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler).
2-6 yaş arası hastaların önerilen en yüksek idame dozuna gereksinimlerinin olması beklenir.
2 yaşın altındaki çocuklar: 2 yaşın altındaki çocuklarda Lamictal kullanımıyla ilgili henüz yeterli bilgi bulunmamaktadır.  
Bipolar Bozukluk
Yetişkinler (18 yaş ve üzeri)
Döküntü riski nedeniyle başlangıç dozu ve sonraki doz artırımı aşılmamalıdır (bkz Uyarılar / Önlemler).
Lamotrijin, gelecek depresif atak riski bulunan bipolar hastalarda kullanım için önerilmektedir.
Depresif atakların tekrarlanmasını önlemek için aşağıdaki geçiş rejimi izlenmelidir. Geçiş rejimi, altı hafta boyunca lamotrijin dozunu bir idame stabilizasyon dozuna artırmayı içermektedir (bkz. Tablo 4), bundan sonra klinik olarak endikeyse diğer psikotropik ve/veya antiepileptik ilaçlar kesilebilir (Bkz.Tablo 5).
Manik atakların önlenmesi için ek tedavi yapılması düşünülmelidir, çünkü manide lamotrijinin etkililiği kesin olarak belirlenmemiştir.
Tablo 4: Bipolar Bozukluk Tedavisi Gören Yetişkinler İçin (18 yaş üstü) İdame Toplam Günlük Stabilizasyon Dozuna Ulaşmak İçin Önerilen Doz Artırımı  


Tedavi Rejimi
Hafta 1+2
Hafta 3+4
Hafta 5
Hedef Stabilizasyon Dozu
(Hafta 6)**a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörleri ile ek-tedavi örn. Valproat
12,5 mg(gün asiri 25mg)
25 mg (günde bir kez)
50 mg (günde bir kez veya iki doza bölünmüs)
100 mg (günde bir kez veya iki doza bölünmüs) (maksimum günlük doz 200 mg)
b) Valproat gibi inhibitörleri ALMAYAN hastalarda lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri ile ek- tedavi Bu dozaj rejimi asagidakilerle kullanilmalidir: Fenitoin, Karbamazepin, Fenobarbiton, Primidon Veya diger lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri(Bkz. Ilaç Etkilesmeleri)

50 mg (günde bir kez)
100 mg (iki doza bölünmüs)
200 mg (iki doza bölünmüs)
Hafta 6'da 300 mg,gerekliyse hafta 7'de 400 mg/güne artirilir.(iki doza bölünmüs)
c) Lamictal ile monoterapi veya lityum, bupropiyon, olanzapin, okskarbazepin veya lamotrijin glukuronidasyonunu önemli derecede indükledigi veya inhibe ettigi bilinmeyen diger ajanlari alan hastalarda ek-tedavi

25 mg (günde bir kere)
50 mg (günde bir kez veya iki doza bölünmüs)
100 mg (günde bir kez veya iki doza bölünmüs)
200 mg (100-400mg doz araligi) (günde bir kez veya iki doza bölünmüs)NOT: Lamotrijinle farmakokinetik etkilesimi henüz bilinmeyen AEI'lari alan
hastalarda, Lamictal ile valproat birlikte alinirken önerilen doz artirimi
uygulanmalidir.

**Hedef stabilizasyon dozu, klinik cevaba bağlı olarak değişecektir.
a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörleri ile ek tedavi örn. Valproat
Valproat gibi glukuronidasyon inhibe edici ilaçları birlikte alan hastalarda Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için gün aşırı 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez 25 mg’dır. Doz, 5. haftada günde bir kez (veya iki doza bölünmüş olarak) 50 mg’a artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için hedef doz, günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 100 mg/gün’dür. Ancak, klinik cevaba bağlı olarak, maksimum günlük doz 200 mg’a artırılabilir.
b) Valproat gibi inhibitörleri ALMAYAN hastalarda lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri ile ek-tedavi . Bu dozaj rejimi fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton, primidon ve lamotrijin glukuronidasyonunu indüklediği bilinen diğer ilaçlarla kullanılmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Halen lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen ilaçları alan ve valproat ALMAYAN hastalarda, Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 50 mg, takibeden iki hafta için iki doza bölünmüş olarak 100 mg/gün’dür. Doz, 5. haftada iki doza bölünmüş olarak 200 mg/gün’e artırılmalıdır. Doz, 6. haftada 300 mg/gün’e artırılabilir, ancak optimal cevabı almak için hedef doz, 7. haftadan itibaren verilebilen iki doza bölünmüş olarak 400 mg/gün’dür.
c) Lamictal ile monoterapi veya lityum, bupropiyon, olanzapin, okskarbazepin veya lamotrijin glukuronidasyonunu önemli derecede indüklediği veya inhibe ettiği bilinmeyen diğer ajanları alan hastalarda ek tedavi
Lityum, bupropiyon, olanzapin, okskarbazepin ve lamotrijin glukuronidasyonunu indükleyen veya inhibe eden ilaçları almayan veya Lamictal’i monoterapi şeklinde alan hastalarda Lamictal başlangıç dozu ilk iki hafta için günde bir kez 25 mg, takibeden iki hafta için günde bir kez (veya iki doza bölünmüş olarak) 50 mg’dır. Doz, 5. haftada 100 mg/gün’e artırılmalıdır. Optimal cevabı almak için hedef doz günde bir kez veya iki doza bölünmüş olarak 200 mg/gün’dür. Ancak, 100-400 mg’lık doz aralığı klinik çalışmalarda kullanılmıştır.
Hedef günlük idame stabilizasyon dozuna ulaşıldığında aşağıdaki dozaj çizelgesinde belirtildiği gibi diğer psikotropik ilaçlar kesilebilir (bkz. Tablo 5).
Tablo 5: Bipolar Bozuklukta Birlikte Kullanılan Psikotropik Veya Antiepileptik İlaçların Kesilmesini Takiben İdame Toplam Günlük Stabilizasyon Dozu


Tedavi Rejimi
Hafta 1+2
Hafta 3+4
Hafta 3'ten itibaren*a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörlerinin kesilmesinden sonra Örn.Valproat
100 mg/haftayi asmayacak sekilde stabilizasyon dozunun iki kati örn, 100 mg/gün hedef stabilizasyon dozu, 1.haftada 200 mg/güne artirilacaktir
Bu dozu devam ettirin (200 mg/gün)(iki doza bölünmüs)b) Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerinin orijinal doza bagli olarak kesilmesinden sonra.Bu dozaj rejimi asagidakilerle kullanilmalidir: Fenitoin, Karbamazepin, Fenobarbiton, Primidon, Veya diger lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri (Bkz. Ilaç Etkilesmeleri)

400 mg
300 mg
200 mg
300 mg
225 mg
150 mg


200 mg
150 mg
100 mgc) Önemli lamotrijin
glukuronidasyon indükleyicileri
veya inhibitörlerini almayan
hastalarda diger psikotropik
veya antiepileptik ilaçlarin
kesilmesinden sonra (Lityum,
bupropiyon,olanzapin,
okskarbazepin dahil)

Doz artiriminda elde edilen hedef dozu devam ettirin (200 mg/gün)
(iki doza bölünmüs)
(100-400 mg doz araligi)NOT: Lamotrijinle farmakokinetik etkilesimin henüz bilinmeyen AEI'lari alan hastalarda,
Lamictal ile valproat birlikte alinirken önerilen tedavi rejimi uygulanmalidir.

* Doz, gerekli olduğunda 400 mg/gün’e artırılabilir.
a) Lamotrijin glukuronidasyon inhibitörleriyle olan ek tedavinin kesilmesinden sonra: Örn. Valproat
Lamictal dozu, orijinal hedef stabilizasyon dozunun iki katı artırılmalıdır ve valproat kesilince bu durumda korunmalıdır.
b) Lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileriyle olan ek tedavinin orijinal doza bağlı olarak kesilmesinden sonra. Bu rejim fenitoin, karbamazepin, fenobarbiton, primidon veya Lamictal glukuronidasyonunu indüklediği bilinen diğer ilaçlarla kullanılmalıdır (Bkz. İlaç Etkileşmeleri).
Lamictal dozu, lamotrijin glukuronidasyon indükleyici ajan kesilirken 3 hafta boyunca kademeli olarak düşürülmelidir.
c) Lamotrijinle önemli klinik farmakokinetik etkileşimi olmayan diğer psikotropik veya antiepileptik ilaçlarla ek tedavinin kesilmesinden sonra, örn. lityum, bupropiyon, olanzapin, okskarbazepin.
Doz artırım programında ulaşılan hedef doz, diğer ilacın kesilmesi sırasında korunmalıdır.
Başka ilaçların eklenmesinden sonra BİPOLAR BOZUKLUĞU olan hastalarda lamotrijin günlük dozunun ayarlaması:
Diğer ilaçların eklenmesinden sonra lamotrijin günlük dozunun ayarlanması konusunda klinik deneyim yoktur. Ancak, ilaç etkileşim çalışmalarına dayanarak aşağıdaki öneriler yapılabilir (bkz.Tablo 6):
 
Tablo 6. Bipolar Bozukluğu Olan Hastalarda Başka İlaçların Eklenmesinden Sonra Lamictal Günlük Dozunun Ayarlaması:


Tedavi Rejimi
Mevcut Lamictal Stabilizasyon Dozu (mg/gün)
Hafta 1
Hafta 2
Hafta 3'ten Itibarena) Lamictal'in orijinal dozuna
bagli olarak lamotrijin
glukuronidasyon inhibitörlerinin,
örn. valproat, eklenmesi
200 mg
100 mg
Bu dozu devam ettirin (100 mg/gün)
300 mg
150 mg
Bu dozu devam ettirin (150 mg/gün)400 mg
200 mg
Bu dozu devam ettirin (200 mg/gün)


b) Valproat ALMAYAN hastalarda ve Lamictal orijinal dozuna bagli olarak lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerin eklenmesi.Bu dozaj rejimi asagidakilerle kullanilmalidir:Fenitoin, Karbamazepin, Fenobarbiton, Primidon, Veya diger lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri (Bkz. Ilaç Etkilesmeleri)
200 mg
200 mg
300 mg
400 mg


150 mg
150 mg
225 mg
300 mg


100 mg
100 mg
150 mg
200 mgc) Lamictal ile önemli
farmakokinetik etkilesimi
olmayan diger psikotropik veya
antiepileptik ilaçlarin eklenmesi,
örn. Lityum, bupropiyon,
olanzapin, okskarbazepin
Doz artiriminda elde edilen hedef dozu devam ettirin (200 mg/gün)(100-400 mg doz araligi)NOT: Lamotrijinle farmakokinetik etkilesimin henüz bilinmeyen AEI'lari alan hastalarda,
Lamictal ile valproat birlikte alinirken önerilen tedavi rejimi uygulanmalidir.
Bipolar bozukluğu olan hastalarda Lamictal’in kesilmesi:
Klinik çalışmalarda, plaseboyla karşılaştırıldığında Lamictal’in aniden kesilmesinden sonra advers deneyimlerin insidansı, şiddeti veya tipi ile ilgili artış olmamıştır. Bu nedenle, hastalar, dozu adım adım azaltmadan Lamictal’i kesebilirler.
Çocuklar (18 yaş altı):
Bipolar bozuklukta Lamictal’in güvenilirliği ve etkililiği bu yaş grubunda değerlendirilmemiştir. Bu nedenle bir dozaj önerisi yapılamamaktadır.
Özel Hasta Popülasyonlarında Lamictal İçin Genel Dozaj Önerileri
• Hormonal kontraseptif alan kadınlar
a)Halen hormonal kontraseptifleri alan hastalarda Lamictal’in başlanması: Oral kontraseptifin lamotrijinin klirensini artırdığı gösterilmişse de (Bkz. Uyarılar/Önlemler) sadece hormonal kontraseptif kullanımına dayanarak Lamictal için önerilen doz artırım kılavuzunda ayarlama tavsiye edilmez. Doz artırımı Lamictal’in lamotrijin glukuronidasyon inhibitörüne eklenip eklenmediğine örn. valproat, Lamictal’in lamotrijin glukuronidasyon indükleyicisine eklenip eklenmediğine, örn. karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, primidon veya rifampin veya Lamictal’in valproat, karbamazepin, fenitoin, fenobarbital, primidon veya rifampisin olmaksızın eklenip eklenmediğine dayanarak önerilen kılavuzlara göre yapılmalıdır. (Bkz. Epilepsi için Tablo 2 ve Bipolar Hastalık için Tablo 4)
b)Halen Lamictal idame dozlarını alan ve lamotrijin glukuronidasyon indükleyicilerini almayan hastalarda hormonal kontraseptiflerin başlanması: Bireysel klinik cevaba göre Lamictal idame dozunun iki misli kadar artırılması gerekebilir (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve Diğer İlaçlarla Etkileşmeler).
c)Halen Lamictal idame dozlarını alan ve lamotrijin glukuronidasyon indükleyicileri almayan hastalarda hormonal kontraseptiflerin kesilmesi:: Bireysel klinik cevaba göre Lamictal idame dozu %50 kadar azaltılmalıdır (Bkz. Uyarılar/Önlemler ve İlaçl Etkileşmeleri).
Yaşlılar (65 yaş üstü):
Önerilenden farklı doz ayarlaması gerekmemektedir. Bu yaş grubunda lamotrijinin farmakokinetiği, yaşlı olmayan yetişkin popülasyonundan anlamlı derecede farklı değildir.
Karaciğer yetmezliği:
Başlangıç, artırma ve idame dozları, genel olarak karaciğer yetmezliği orta derecede (Child-Pugh derecesi B) olan hastalarda yaklaşık %50 ve şiddetli (Child-Pugh derecesi C) olanlarda yaklaşık %75 azaltılmalıdır. Artırma ve idame dozları, klinik cevaba göre ayarlanmalıdır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler).
Böbrek yetmezliği:
Lamictal böbrek yetmezliği olan hastalara verilirken dikkatli olunmalıdır. Son aşamada böbrek yetmezliği olan hastalar için, Lamictal başlangıç dozları, hastaların AEİ rejimine dayandırılmalıdır; azaltılmış idame dozları, belirgin böbrek fonksiyon bozukluğu olan hastalar için etkili olabilir (bkz. Uyarılar/Önlemler). Daha ayrıntılı farmakokinetik bilgi için (bkz. Farmakokinetik Özellikler).
Doz Aşımı ve Tedavisi
Maksimum terapötik dozu 10 - 20 kat aşan dozların akut olarak alımı bildirilmiştir. Doz aşımı sonucunda meydana gelen semptomlar arasında nistagmus, ataksi, bilinç bozukluğu ve koma yer almaktadır. Doz aşımı durumunda, hasta hastaneye yatırılmalı ve uygun destekleyici tedavi uygulanmalıdır. Gerekli görüldüğü takdirde gastrik lavaj uygulanmalıdır.
Saklama Koşulları 30oC'nin altındaki oda sıcaklığında ve kuru bir yerde saklayınız. Işıktan koruyunuz.
Anahtar Kelimeler: Lamictal Dc 2 Mg Çözünür 30 Çiğneme Tableti prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Lamictal Dc 2 Mg Çözünür 30 Çiğneme Tableti yan etkileri, Lamictal Dc 2 Mg Çözünür 30 Çiğneme Tableti fiyatı, ilaç bilgileri