Napradol Forte 550 Mg 20 Film Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Abfar İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Etken Madde: Naproksen Sodyum

Kategori: Sistemik Antiinfektifler, Antibiyotikler/Antienflamatuar, Analjezik

Fiyat 7,03 TL

Barkod No 8699518090164

Formülü:

Napradol Fort 550 mg Film Tablet; her bir film tablette, 550 mg naproksen sodyum ve yardımcı madde olarak Dye Yellow F.D.C. no.6 ve titanyum dioksit içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Napradol migren profilaksisi ve akut migren krizi tedavisi, nevralji, siyatalji, miyaljide; hafif ve orta derecede ağrıların giderilmesinde; primer dismenore tedavisinde, intrauterin araç uygulamasında görülen ağrıların giderilmesinde, uterus relaksasyonunda; ağrılı dental problemler, diş çekimi sonrası görülen ağrılarda anaıljezik ve antienflamatuvar olarak; burkulma ve travma durumlarında, spor yaralanmalarında, ortopedik ve cerrahi girişimlerde analjezik olarak; tendinit, bursit, sinovit, tenosinovit, lumbagoda; romatoid artrit, osteoartrit, jüvenil artrit, ankilozan spondilit ve akut gut vakalarının tedavisinde endikedir. Ayrıca enfeksiyon hastalıklarında spesifik tedaviye ek olarak antipiretik, analjezik ve antienflamatuvar amaç ile kullanılabilir.

Kontrendikasyonları:

Napradol içerdiği etken maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen hastalar ile aktif mide ve duodenum ülseri bulunanlarda kontrendikedir. Bu ilaç ayrıca, asetilsalisilik asit veya diğer non-steroidal antienflamatuvar/analjezik ilaçların astım, rinit, ürtiker ve nazal polipleri indüklediği hastalarda kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Tedaviye başlanmadan önce hastalar, non-steroidal antienflamatuvar ilaçlara bağlı astım, rinit, nazal polip, ürtiker ve hipotansiyon öyküsü açısından dikkatle araştırılmalıdır. Ayrıca, tedavi sırasında bu tür semptomların görülmesi halinde ilaç kesilmelidir. Naproksen dahil olmak üzere non-steroidal antienflamatuvar ilaç kullanan hastalarda peptik ülserasyon ve gastrointestinal kanama olguları bildirilmiştir. Napradol gastrointestinal kanama öyküsü olan hastalara, dikkatli bir gözlem altında uygulanmalıdır.
Genel
Naproksen ve metabolitleri esas olarak böbrekler tarafından itrah edildiğinden, renal fonksiyonu önemli ölçüde bozuk olan hastalarda bu ilaç dikkatle uygulanmalı ve serum kreatinin ve/veya kreatinin klerensi izlenmelidir. Bu hastalarda naproksen metabolitlerinin birikimi görülmüş olduğundan, kreatinin klerensi 20 mL/dakika'dan az olan hastalara uygulama dikkatle yapılmalıdır.
Bazı hastalarda periferik ödem oluştuğu gözlendiğinden, sıvı retansiyonu, hipertansiyon veya kalp yetmezliği, kalp fonksiyon bozukluğu ve sodyum kısıtlaması olan hastalarda bu ilaç dikkatle uygulanmalıdır. Bir fort film tablet yaklaşık 50 mg sodyum içerir. Yaşlılarda diğer ilaçların kullanılmasında olduğu gibi, etkili olan en düşük dozun verilmesi uygun bir önlemdir.
Hastalar İçin Bilgi
Uyanıklık gerektiren aktiviteleri olan hastalar, bu ilacın uygulanması sırasında uyuklama, baş dönmesi, vertigo veya depresyon meydana gelmesi halinde, dikkatli olmaları yönünden uyarılmalıdırlar.
Hamilelikte Kullanımı
İnsanlar üzerinde yapılmış yeterli ve iyi kontrol edilmiş çalışma bulunmadığından, kesin olarak gerekli olmadıkça hamilelik sırasında uygulanmamalıdır.
Süt Emziren Annelerde Kullanımı
İnsan sütünde naproksen anyonu, plazmadaki konsantrasyonunun yaklaşık %1'i oranında saptanmıştır. Prostaglandin inhibitörlerinin yenidoğanlar üzerindeki muhtemel istenmeyen etkileri nedeniyle süt veren kadınlara Napradol uygulanmamalıdır.
Çocuklarda Kullanımı
16 yaşından küçük çocuklarda kullanılması önerilmez.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Naproksen sodyum tedavisi sırasında kabızlık, mide yanması, karın ağrısı, bulantı, dispepsi, diyare, stomatit, baş ağrısı, baş dönmesi, uyuklama, pruritus, deride kabarcıklar, ekimoz, purpura, terleme, kulak çınlaması, duyma bozuklukları, görme bozuklukları, ödem, dispne, çarpıntı ve susama bildirilmiştir. Daha nadir olarak kaydedilen etkiler kusma, kolit, gastrointestinal kanama ve/veya perforasyon hematemez, sarılık, melena, anormal karaciğer fonksiyon testleri, hematüri, hiperkalemi, intersitisyel nefrit, glomerüler nefrit, nefrotik sendrom, böbrek yetmezliği, renal papiller nekroz, agranülositozis, granülositopeni, lökopeni, trombositopeni, depresyon, uykusuzluk, konsantre olmada güçlük, miyalji ve kas güçsüzlüğü, alopesi, allerjik deri döküntüleri, anaflaktoid reaksiyonlar, konjestif kalp yetmezliği, menstruel bozukluklar, aplastik anemi ve hemolitik anemidir.

İlaç etkileşimleri:

İn vitro çalışmalarda yüksek protein afinitesi olan naproksen anyonunun, albumine bağlanan diğer ilaçların bağlanma bölgelerinde bu ilaçların yerlerine geçebildiği gösterilmiştir. Kısa süreli kontrollü çalışmalar, kumarin türü antikoagülan ilaçları kullanmakta olan hastalara naproksen uygulanmasının protrombin zamanını anlamlı derecede etkilemediğini göstermiştir. Ancak bu sınıfa ait diğer non-steroidal ilaçlarla etkileşimler kaydedildiğinden, bu uygulama sırasında dikkatli olunması gerekir. Benzer şekilde, bu ilacın yanısıra hidantoin, sulfonamid veya sulfonilüre uygulanan hastalar, bu ilaçlara karşı toksisite belirtileri açısından izlenmelidir. Furosemidin natriüretik etkisinin bu sınıfa ait bazı ilaçlar tarafından inhibe edildiği bildirilmiştir.
Naproksen ve diğer non-steroidal antienflamatuvar ilaçlar, propranolol ve diğer beta-blokerlerin antihipertansif etkilerini azaltabilmektedir.
Plazma lityum konsantrasyonu, böbrek lityum klerensinin inhibisyonu nedeniyle artabilir. Aynı zamanda probenesid uygulanması naproksen anyonunun plazma düzeylerini yükseltir ve plazma yarı-ömrünü anlamlı derecede uzatır. Naproksenin metotreksat ile aynı zamanda kullanılması halinde uygulama dikkatle yapılmalıdır.
Laboratuvar Testi Etkileşimleri
Naproksen, trombosit agregasyonunu azaltarak kanama zamanını uzatır. Kanama zamanının belirlenmesi sırasında bu durum göz önünde bulundurulmalıdır.
Naproksen uygulanması idrarda 17-ketojenik steroid değerlerinin yüksek bulunmasına neden olmaktadır. 17-hidroksi-kortikosteroid ölçümlerinin (Porter-Silber testi) değişmediği görülmekle beraber, adrenal fonksiyon testleri yapılmadan 72 saat önce naproksen tedavisinin geçici olarak kesilmesi önerilmektedir.
Naproksen, idrarda 5-hidroksi indolasetik asit (5-HIAA) tayin testlerinden bazılarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Primer Dismenore, Diş Ağrıları, Post-Operatif Ağrılar, Akut Tendinit, Bursit Ve Hafif-Orta Şiddette Diğer Ağrılarda Analjezik ve Antipiretik olarak:
Önerilen başlangıç dozu 550 mg olup, bunu takiben gerek görüldüğü şekilde 6 veya 8 saatte bir olmak üzere 275 mg veya 12 saatte bir 550 mg'lık dozlar uyulanır. Total günlük doz 1375 mg'ı aşmamalıdır.


Migren
Olası bir krizin ilk belirtisinde 825 mg. Gerekirse ilk dozdan en az yarım saat sonra verilmek kaydıyla aynı gün içinde 275-550 mg daha verilebilir. Migren profilaksisinde günde 2 defa 550 mg; 4-6 hafta içinde düzelme olmazsa ilaç kesilmelidir.
Romatoid Artrit, Osteoartrit ve Ankilozan Spondilit
Erişkinler için önerilen doz, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez uygulanan 275 mg veya 550 mg naproksen sodyum şeklindedir. Sabah ve akşam dozlarının eşit olması veya günlük dozun ikiden çok doza bölünmesi gerekli değildir. Az dozları iyi tolere eden hastalarda; yüksek düzeylerde antienflamatuvar/analjezik aktiviteye gereksinimin duyulduğunda sınırlı süreler için günlük doz 1650 mg'a çıkarılabilir. Dozaj, hastanın verdiği klinik cevaba göre ayarlanabilir. Genellikle iki hafta içinde artritte semptomatik düzelme başlamaktadır. Ancak bu süre içinde düzelme görülmemesi halinde, iki hafta daha ilacın denenmesi düşünülmelidir.
Akut Gut:
Erişkinler için önerilen başlangıç dozu 825 mg olup, bunu takiben, atak geçene kadar 8 saatte bir 275 mg'lık dozlar uygulanır.
Jüvenil Artrit:
Jüvenil artritli hastalar için önerilen dozaj, 10 mg/kg'lık günlük toplam dozun iki eşit doza bölünerek uygulanması şeklindedir.

DOZ AŞIMI
Naproksen sodyumun aşırı dozda alınması durumunda ortaya çıkabilen belirtiler arasında sersemlik hissi, hazımsızlık, göğüste yanma hissi; bulantı ve kusma sayılabilir. Doz aşımı durumlarında mide boşaltılmalı ve gerekli destekleyici önlemler alınmalıdır. Aktif kömürün naproksenin serum seviyelerini azaltabileceği belirtilmektedir. Proteine yüksek oranda bağlanması nedeniyle naproksen hemodiyaliz ile serumdan uzaklaştırılamaz.
Anahtar Kelimeler: Napradol Forte 550 Mg 20 Film Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Napradol Forte 550 Mg 20 Film Tablet yan etkileri, Napradol Forte 550 Mg 20 Film Tablet fiyatı, ilaç bilgileri