Penicilline-g.pot 1000 Iu 1 Flakon

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma İbrahim Etem Ulagay İlaç Sanayi Türk A.Ş.

Etken Madde: Penisilin G Potasyum Kristalize

Kategori: Diğer/Antibakteriyel

Fiyat 2,01 TL

Barkod No 8699508270118

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Penisilin G'ye duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu ciddi enfeksiyonların tedavisinde hızlı ve yüksek penisilnemi gerektiği durumlarda kullanılır.

Kontrendikasyonları:

Penisilin ve terevlerine karşı aşırı duyarlığı olanlarda kullanılmamalıdır. Anammezlerinde çeşitli alerjenlere duyarlı olduğu bilinen kişilerde bir önlem olarak kullanılmalmalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Penisilin tedavisi sırasında ciddi ve bazen fatal aşırı duyarlık reaksiyonları oluşabilir. Bu durumun paranteral tedavide ortaya çıkma olasılığı oral tedaviden daha fazladır. Söz konusu belirtileri önlemek için hastanın anamnezi dikkatle alınmalı; penisiline, sefalosporinlere ve diğer alerjenlere duyarlı olup olmadığı, alerjik hastalıklara yakınlığı soruşturulmalıdır. Bununla birlikte olumsuz anamnez bulgusu halinde ender de olsa yukarıda belirtilen aşırı duyarlılık belirtilerinin ortaya çıkabileceği göz önünde tutulmalıdır. Özellikle yüksek doz uygulanan uzun süreli penisilin tedavisi görenlerde renal ve hematopoetik fonksiyonlar periodik olarak kontrol edilmelidir. Hayati tehdit eden akut anafilaksi belirtilerinde sıra ile pressör aminler kortikosteroidler uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavi sırasında mantar gibi penisiline duyarlı olmayan mikroorganizmaların gelişebileceği göz önünde tutulmalıdır. Süperenfeksiyon belirtilerin ortaya çıkması halinde uygun önlemler alınmalıdır. Streptokok enfeksiyonlarında tedavi en az 10 gün sürmelidir. Yüksek dozda İ.V. uygulamalarda ilaç çok yavaş enjekte edilmelidir. Aksi taktirde içerdiği potasyumdan dolayı elektrolit dengesizlikleri ortaya çıkabilir.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Penisilin toksik olmayan bir maddedir. Penisiline bağlı advers etkiler toksik değil alerjik özellikdedir. Ortaya çıkan alerjik belirtiler makülopapüler döküntülerden eksfolyatif dermatite kadar değişen deri döküntüleri, ürtiker, anjiönorotik ödem, bazen ateş ve artraljidir. Bu belirtiler anti alerjik ilaçlarla düzeltilebilir.

İlaç etkileşimleri:

Eritromisin, tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiotiklerin eşzamanlı uygulanması sonucu bakteriyel büyüme hızının yavaşlaması nedeni ile penisilinlerin bakterisidal etkileri azalabilir. Bu etkileşim in vitro olarak gösterilmiş olmasına rağmen klinik önemi tam olarak ortaya konmamıştır. Bu antibiotiklerin birlikte kullanımının uygun olduğu bazı seçilmiş vakalarda, antibakteriyel ajanların uygun dozlarının seçilmesi ve ilk olarak penisilin tedavisi ile başlanması etkileşim potansiyelini en aza indirir.

Kullanım şekli ve dozu:

Gerken konsantrasyonlarda hazırlanmış olmak şartı ile penisilin çözeltisi daha çok intramüsküler ve intravenüs yolla kullanılır. Gereğinde intraplevral, intraperitoneal, intrtekal ve intraartiküler yolla da enjekte edilebilir. İntretekal ve diğer santral sinir sistemine enjeksiyonların söz konusu olduğu durumlarda çözeltinin yoğunluğu 1000 IU/ml'yi aşmamalıdır. Genellikle intretekal olarak 10 ml'lik enjeksiyonlar yapılmakla birlikte enjekte edilecek miktarın daima aspire edilmiş serebrospinal sıvıdan daha az olmasına özellikle önem verilmeli, intratekal enjeksiyonlar çok dikkatli ve yavaş yapılmalıdır.
A tılım hızı gözönüne alınarak ilacın etkin kan düzeyini sabit tutmak için tavsiye edilen günlük dozun 3-4 saatlik aralarla verilmesi gerekir. Bbu fraksiyone dozlar 12 saat veya daha uzun aralarla verildiğinde gerekli kan seviyelerini sağlamaya yetecek yükseklikte dozların seçilmesi gerekir. Uygulanacak doz, mevcut enfeksiyonun ağırlığına ve tabiatına enfeksiyon etkeninin penisiline duyarlık derecesine ve hastanın tedaviye vereceği cevaba bağlıdır.
Enfeksiyon etkeninin mümkün olduğu kadar kısa bir zamanda izole edilmesi özellikle önemlidir. Bazen antibakteriyel özellikte başka bir ilaçla kombine kullanılması gerekebilir.
Stafilokok, pnömokok ve streptokokların duyarlı olduğu suşların neden olduğu ciddi enfeksiyonlar; bakteriyemi, pnömoni, endokardit, perikardit, ampiyem, menenjit ve diğer ciddi enfeksiyonlar: Günde en az 5 milyon I.U
Antraks: Tedavi sağlanıncaya kadar bölünmüş olarak günde en az 5 milyon IU.
Aktinomikoz: Servikofasiyal vakalarda günde 1-6 milyon IU, torasik ve abdominal hastalık için günde 10-20 milyon IU.
Clostridia enfeksiyonları: Günde 20 milyon I.U.
Difteri: Taşıyıcı durumunun önlenmesi için antitoksin tedavisine yardımcı olarak, 10-20 gün süre ile bölünmüş olarak günde 300000-400000 I.U.
Erizipeloid: 4 -6 hafta süre ile günde 2-20 milyon I.U.
Endokardit: 4 -6 hafta süre ile günde 2-20 milyon I.U.
Fusosproketal Enfeksiyonlar; orofarinks,alt solunum yolları ve genital bölgenin ciddi enfeksiyonlarında: günde 5-10 milyon I.U.
Gram negatif çomak enfeksiyonları; bakteriyemi: Günde 20-80 milyon I.U.
Listeria enfeksiyonları: Yeni doğanlar günde 500000-1000000 I.U; menenjitli erişkinlerde: 2 hafta süre ile günde 15-20 milyon I.U; endokarditli erişkinlerde: 4 hafta süre ile günde 15-20 milyon I.U.
Pasteurella enfeksiyonları; bakteriyemi menenjit: 2 hafta süreyle günde 4-6 milyon I.u.
Fare ısırığı hastalığı: 2-3 hafta süre ile günde 15-20 milyon I.U.
Ganoreal endokardit ve artrit: Günde en az 5 milyon I.U.
Sifilis: Sulu penisilin G potasyum kazanılmış ve konjenital sifilis tedavisinde kullanılabilir, fakat dozların sık olması gerektiğinden hastanede tedavi tavsiye edilir. Dozaj ve tedavinin süresini hastanın yaşı ve hastalığın durumu belirler. Erken sifiliste total olarak 6 milyon I.U. Gerek erken ve gerekse latent nörosifiliste 6-12 milyon I.U. tavsiye edilmektedir.
Meningokoksik menenjit: İntramüsküler yolla 2 saatte bir 1-2 milyon I.U. veya intravenöz perfüzyonla günde 20-30 milyon I.U verilir.
Bakteriyel endokarditin önlenmesi: Konjenital kalp hastalığı, romatizmal veya diğer kazanılmış valvüler kalp hastalığı olanların dental veya üst solunum yollarında bir operasyon geçirmeleri halinde, bakteriyel endokarditin profilaksisi için ameliyattan yarım saat önce başlamak ve ameliyattan sonra iki gün devam etmek üzere günde 600 bin ünitelik bir doz üç saatte bir eşit miktarlarda verilir.
Anahtar Kelimeler: Penicilline-g.pot 1000 Iu 1 Flakon prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Penicilline-g.pot 1000 Iu 1 Flakon yan etkileri, Penicilline-g.pot 1000 Iu 1 Flakon fiyatı, ilaç bilgileri