Primolut-n 5 Mg 30 Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Schering Alman İlaç ve Ecza Tic. Ltd. Şti.

Etken Madde: Noretisteron

Kategori: Jinekoloji/Hormon Tedavisi

Fiyat 9.00 TL

Barkod No 8699545010869

Formülü:

1 tablet Primolut N, 5 mg Noretisteron içerir.

Farmakolojik özellikleri:

Farmakodinamik Özellikleri
Noretisteron ihmal edilebilecek düzeyde androgenik özelliklere sahip güçlü bir progestagendir. Estrogen ile uygun bir şekilde hazırlanmış kadınlarda siklus başına 100-150 mg noretisteron oral yoldan verilerek endometriyumun proliferatif fazdan sekretuar faza tam transformasyon u sağlanır. Noretistero'nun endometriyu m üzerindeki progestagen ik etkileri, Primolut-N ile disfonksiyonel kanama, primer ve sekonder amenore ve endometriyozis tedavisinin temelini oluşturur.

Gonadotropin sekresyon inhibisyonu ve anovulasyon günlük 0.5 mg noretisteron alımı ile sağlanabilir. Primolut-N'in premenstrüel semptomlar üzerindeki olumlu etkisi ovaryan fonksiyonların baskılanmasıyla ilişkilendirilebilir.
Noretisteronun endometriyum üzerindeki stabilize edici etkilerine bağlı olarak Primolut-N adet kanamalarının zamanının değiştirilmesinde kullanılabilir.
Progesteron gibi noretisteron da termojeniktir ve bazal vücut ısısını değiştirir.

Farmakokinetik Özellikleri
Oral uygulamayı takiben noretisteron geniş bir doz aralığında hızla ve tümüyle absorbe edilir. Maksimal plazma düzeyleri olan yaklaşık 16 ng/ml'ye 1 tablet Primolut-N'in uygulanmasından yaklaşık 1.5 saat içerisinde ulaşılır. Belirgin bir ilk-geçiş etkisinden dolayı oral doz sonrasında noretisteron'un biyoyararlanım derecesi yaklaşık %64'dür.

Noretisteron seks hormon bağlayıcı globuline (SHBG) ve serum albuminine bağlanır. Total ilaç serum konsantrasyonlarının sadece %3-4'ü serbest steroid olarak bulunur ve yaklaşık %35 ile %61'i sırasıyla SHBG ve albumine bağlanır. Noretisteron'un dağılım hacmi 4.4 ± 1.3 1/kg' dır.

Noretisteron anne sütüne geçebilir ve sütte bulunan ilaç düzeyleri anne plazmasında bulunan miktarın yaklaşık %10'udur.

Son araştırmalara göre noretisteron'un kısmen etinilestradiol'e metabolize olduğu belirlenmiştir. Noretisteron'un estrogenitesi sürekli gözönü ne alındığından ve klinikte de gözlemlendiğinden, noretisteron'un bu metabolik karekteristiği mevcut kullanım önerilerinin değiştirilmesi için bir neden teşkil etmemektedir.

Noretisteron'un metabolitleri ve konjugatları renal yoldan ve feçes ile yaklaşık 7:3 oran ıyla itrah edilir.

Noretisteron'un çok dozlu günlük uygulaması ile ilacın yarılanma ömrünün oldukça kısa olması nedeniyle birikmesi olası değildir. Bununla beraber etinilestradiol gibi SHBGendükleyici ajanlarla birlikte uygulandığında, noretisteron'un SHBG'ne bağlanması nedeniyle noretisteron plazma düzeylerinde bir artış beklenebilir.

Endikasyonları:

Disfonksiyonel kanamalar, primer ve sekonder amenore, premenstruel sendrom, siklik mastopati, menstruasyonun öne alınması ya da ertelenmesi, endometriozis.

Kontrendikasyonları:

Primolut-N, diğer progestagen içeren ürünlerden elde edilmiş bilgiler ışığında belirlenmiş olan aşağıdaki durumların varlığında kullanılmamalıdır. Primolut-N kullanımı esnasında bu durumlardan herhangi biri görüldüğünde kullanımı derhal sonlandırılmalıdır.
*Gebelik veya şüphesi
*Laktasyon
*Tromboembolik süreçler
*Damar tutulumlu diabetes mellitus
*Karaciğer fonksiyon değerleri normale dönmedikçe ciddi karaciğer hastalığı öyküsü veya varlığı
*Karaciğer tümörü varlığı ya da öyküsü (benign veya malign)
*Seks steroidlerinden etkilenen malignite varlığı ya da şüphesi
*İçeriğindeki aktif madde ya da diğer bileşenlerin herhangi birine karşı aşırı duyarlık.

Uyarılar/Önlemler:

Aşağıda belirtilen koşullar/risk faktörlerinden herhangi biri mevcutsa ya da kullanım sırasında kötüleşirse, Primolut-N kullanımına başlamadan ya da devam etmeden önce, tedavi risk/yarar açısından tekrar gözden geçirilmelidir.

Dolaşım bozuklukları
Epidemiyolojik araştırmalara göre, oral estrogen/progestagen içeren ovulasyon inhibitörleri kullanan kişilerde daha sık tromboembolik süreçlere rastlanır. Bu nedenle, özellikle tromboembolik bir hastalık öyküsü sözkonusu olduğunda, artmış bir tromboemboli riski göz önünde tutulmalıdır.

Venöz tromboemboli (VTE) için genellikle tanımlanan risk faktörleri, kişide ya da ailede hastalık öyküsü (yakın akrabada nisbeten erken yaşlarda ortaya çıkan VTE), yaş, obesite, uzamış immobilizasyon, majör cerrahi girişim veya majör travmadır.
Lohusalık döneminde tromboemboli gelişimi riskinin arttığı göz önüne alınmalıdır.
Arteriyel veya venöz bir trombotik olaya ilişkin bulgular ya da şüphesi söz konusu olduğunda tedavi derhal durdurulmalıdır.

Tümörler
Primolut-N'in içerdiğine benzer hormonal etkili maddelerin kullanımı sonucu nadir olgularda iyi huylu, çok nadiren de habis karaciğer tümörleri gözlemlenmiştir. Sınırlı olguda bu tümörler yaşamı tehdit eden batın içi kanamalara yol açar. Primolut-N kullanan bir kadında şiddetli üst abdominal ağrı, karaciğerde büyüme veya batın içi kanama bulguları ortaya çıkması durumunda ayırıcı tanıda bir karaciğer tümörü göz önüne alınmalıdır.

Diğerleri
Hastada şeker hastalığı mevcutsa yakın medikal takip gereklidir.
Özellikle kloazma gravidarum öyküsü olan kadınlarda kloazma bazen gelişebilir. Kloazmaya eğilimi olan kadınlar Primolut-N kullanımı sırasında güneş ışığından veya ultraviyole ışınlarından sakınmalıdır.
Depresyon öyküsü olan hastalar dikkatle gözlenmeli ve depresyon ciddi boyutlara ulaşırsa tedavi kesilmelidir.
Noretisteron, etinilestradiol'a parsiyel dönüşümü nedeniyle estrogenik özellikler de taşır (Bkz. Farmakokinetik Özellikler). Pazarda bulunduğu uzun süre boyunca estrogene bağlı güvenlik sorunları yaşanmamıştır.

Muayene
Primolut-N kullanımına tekrar başlayacak ya da yeni başlayacak olanların “Kontrend ikasyonlar” ve “Uyarılar/Önlemler' bölümleri dikkate alınarak anamnezi tam olarak alınmalı ve fizik muayenesi yapılmalı ve bunlar Primolut-N kullanımı boyunca periyodik olarak tekrarlanmalıdır. Bu değerlendirmelerin sıklığı ve içeriği her kullanıcıya göre adapte edilmeli ancak genel olarak kan basıncı, memeler, batın ve pelvik organları ve aynı zamanda servikal sitolojiyi de içermelidir.

İlacın derhal kesilmesi için nedenler
Migren türünde başağrılarının ilk defa ortaya çıkması, ya da alışılmamış şiddette sık başağrıları, ani duyu bozuklukları (örn. görme ya da işitme bozuklukları), tromboflebitlerin ya da tromboembolik belirtilerin ilk işaretleri (örn. bacaklarda alışılmışın dışında ağrılar yada bacakların şişmesi, nefes alırken ya da öksürürken, belirgin bir nedeni olmaksızın oluşan batıcı ağrılar), göğüste ağrı ve sıkışma hissi, planlanan ameliyatlar (6 hafta önce), immobilizasyon (örneğin kazalardan sonra), sarılık başlangıcı, anikterik hepatit başlangıcı, jeneralize kaşıntı, önemli tansiyon yükselmeleri, gebelik.

Gebelik ve laktasyon
Gebelik kategorisi X'dir.
Primolut-N'in gebelik sırasında kullanımı kontrendikedir.
Primolut-N laktasyon sırasında kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımına etkisi
Araç ve makina kullanımı üzerine etkisi yoktur

Yan etkiler/Advers etkiler:

Yan etkiler/advers etkiler Primolut-N alımının ilk başladığı aylarda daha sık görülür ve tedavi süresince azalır. Primolut-N kullanıcılarında “Uyarılar Önlemler” bölümünde sayılan yan etkilere ek olarak, her zaman nedensel ilişki kurulamasa da aşağıdaki istenmeyen etkiler bildirilmiştir.
Endometriyozis endikasyonunda, düzensiz kanama, lekelenme ve amenore de dahil olmak üzere kanama paterni değişiklikleri oluşabilir.
Primolut-N kullanıcılarında bildirilmiş, ancak ne ilişkileri doğrulanmış ne de yanlışlığı kanıtlanmış diğer yan etkiler şunlardır.

Beklenmeyen bir etki görüldüğünde doktorunuza başvurunuz.

İlaç etkileşimleri:

Seks hormonlarının artmış klirensine yoi açan ilaç etkileşimleri, terapötik etkinlikte azalmaya yol açabilir. Bu, karaciğer enzimleri ile etkileşme özelliği olan (fenitoin, barbitüratlar, primidon, karbamazepin ve rifampisin dahil olmak üzere) birçok ilaçla gösterilmiştir; griseofulvin, okskarbazepin ve rifabutin için de kuşkular vardır.

Laboratuvar testleri
Progestagenlerin kullanılması, karaciğer, tiroid, ad renal ve renal fonksiyonların biyokimyasal parametrelerini, kortikosteroid bağlayıcı protein ve lipid/lipoprotein fraksiyonları gibi (taşıyıcı) proteinlerin plazma düzeylerini ve karbonhidrat metabolizması, koagulasyon ve fibrinoliz parametrelerini içeren bir grup laboratuvar testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Tabletler çiğnenmeden bir miktar sıvı ile yutulur.
Kullanıcının tabletleri tarif edildiği şekilde almayı unutması durumunda Primolut-N'in etkinliği azalabilir. Kullanıcı, unuttuğunu farkeder farketmez sadece unutulan son tableti almalı ve izleyen günde tablet alımına herzamanki saatinde devam etmelidir.
Eğer kontraseptif korunma gerekiyorsa, ek olarak hormonal olmayan kontraseptif önlemler alınmalıdır.

Disfonksiyonel kanamalar
10 gün süre ile günde 3 defa 1 tablet Primolut-N alTnır. Organik lezyonlara bağlı olmayan kanama olgularının çoğunda bu tedavi ile kanama 1-3 günde kesilir, yine de tedavinin başarısından emin olabilmek için Primolut-N 10 gün boyunca kullanılmalıdır. Tedavinin tamamlanmasında 2-4 gün sonra, normal menstrüasyon kanamasının yoğunluğu ve süresinde bir çekilme kanaması gerçekleşecektir.

Zaman zaman kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben hafif bir kanama görülebilir. Bu durumda da tablet alımına ara verilmemeli ya da kesilmemelidir.

Eğer vajinal kanama doğru kullanıma rağmen kesilmezse, organik bir neden ya da ekstragenital bir faktör (ör. polipler, serviks ya da endometriyum kanseri, miyom, düşüğe ait kalıntı, dış gebelik veya koagülasyon bozuklukları) gözönüne alınmalı, gereken diğer değerlendirmeler yapılmalıdır. Bu durum kanamanın başlangıçta kesilmesini takiben tablet alımı sırasında ağır bir kanamanın görüldüğü durumlar için de geçerlidir.

Anovulatuvar siklusları olan hastalarda disfonksiyonel kanamayı engellemek için Primolut-N profilaktik olarak uygulanabilir. (Siklusun 16-25. günleri arası günde 1-2 defa 1 tablet — Siklusun 1. günü = son kanamanın ilk günü). Çekilme kanaması son tabletin alımını takiben bir kaç gün içinde gerçekleşecektir.

Primer ve sekonder amenore
Sekonder amenorenin hormonal tedavisi yalnızca gebelik ekarte edildikten sonra yapılabilir. Primer veya sekonder amenorenin tedavisine başlanmadan önce prolaktin üreten bir hipofiz tümörünün olmadığı saptanmalıdır, zira bugünkü bilgilere göre makroadenomların uzun süreli ve yüksek estrogen dozların etkisi altında büyümedikleri kesinlik kazanmamıştır.

Endometriyum, Primolut-N tedavisi başlamadan (ör. 14 gün) önce bir estrogen kullanılarak hazırlanmalıdır. 10 gün boyunca günde 1-2 tablet Primolut-N verilir. Son tabletin verilmesini takiben birkaç gün içinde çekilme kanaması oluşur.

Yeterli endojen estrogen üretiminin sağlandığı kadınlarda, estrogen tedavisi kesilip, siklusun 16. ve 25. günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N verilerek siklik kanama elde edilmeye çalışılabilir.

Premenstrüel sendrom, siklik mastopati
Siklusun luteal fazı boyunca günde 1-3 kez alınacak 1 tablet Primolut-N başağrısı, depresif duygulanım, su tutulumu ve memelerde gerginlik gibi premenstrüel semptomları geçirebilir veya azaltabilir.

Menstrüel kanamanın ertelenmesi, öne alınması
Aylık menstrüel kanama Primolut-N kullanılarak ertelenebilir. Ancak bu yöntem, tedavi siklusu boyunca gebelik riski olmayan kullanıcılarla kısıtlı olmalıdır.

Doz: Beklenen kanamadan yaklaşık 3 gün önce başlanarak, günde 2-3 kez 1 tablet PrimolutN 10-14 günden fazla olmamak şartıyla alınır. Kanama tedavinin kesilmesini takiben 2-3 gün sonra başlayacaktır.

Endometriyozis
Tedaviye siklusun birinci ve beşinci günleri arasında günde 2 kez 1 tablet Primolut-N alınarak başlanmalıdır. Lekelenme kanaması ile karşılaşılırsa doz günde 2 kez 2 tablete çıkarılabilir. Kanama kesilirse, başlangıç dozuna dönülmesi düşünülebilir. Tedavi en az 4-6 ay sürdürülmelidir. Tedavinin kesintisiz sürmesi halinde genellikle ovulasyon ve menstrüasyon gerçekleşmez. Hormon tedavisinin sonlanmasını takiben çekilme kanaması oluşacaktır.

Doz aşımı ve tedavisi:
Noretisteron asetat ile yapılan akut toksisite çalışmaları, günlük terapötik dozun üzerindeki miktarların uygunsuz olarak alınması durumunda akut advers etkilere ilişkin bir risk göstermemiştir.
Anahtar Kelimeler: Primolut-n 5 Mg 30 Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Primolut-n 5 Mg 30 Tablet yan etkileri, Primolut-n 5 Mg 30 Tablet fiyatı, ilaç bilgileri