Silina 1000 Mg 16 Tablet

# A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z
ÖNEMLİ UYARI:
Doktor tavsiyesi olmadan ilaç kullanımı sağlığınıza ciddi zararlar verebilir!
Sitemizde yayınladığımız ilaç bilgileri ile doktora danışmadan kesinlikle ilaç kullanmayınız!
Aksi halde doğabilecek sağlık sorunlarından sitemiz sorumlu tutulamaz.

Üretici Firma Bilim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Etken Madde: Ampisilin

Kategori: Diğer/Penisilin

Fiyat 9,97 TL

Barkod No 8699569010272

Formülü:

Farmakolojik özellikleri:

Endikasyonları:

Shigella, Salmonella, E. coli, H. influenzae, P.mirabilis ve N.gonore'nin oluşturduğu enfeksiyonlarda kullanılır. Ayrıca penisilin G'ye hassas stafilokok, streptokok, pnömokok ve enterokok gibi mikroorganizmaların oluşturduğu solunum yolu enfeksiyonlarında idrar yolları enfeksiyonlarında, deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında, safra ve barsak enfeksiyonlarında ve menenjit vakalarında endikedir.
SK250mg-980820P7

Kontrendikasyonları:

Silina penisilinlere karşı aşırı duyarlı kişilerde kullanılmamalıdır.

Uyarılar/Önlemler:

Patojen mikroorganizmaların ampisiline duyarlılığının belirlenmesinde gerekli bakteriyolojik incelemeler yapılmalı ve gerektiğinde enfeksiyon yerine göre cerrahi müdahale yapılmalıdır.
Penisilin tedavisi uygulanan hastalarda ciddi bazen de öldürücü aşırı anafilaktoid reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu tip reaksiyonlar özellikle çeşitli allerjenlere duyarlılığı olan kişilerde ve parenteral uygulamalarda oral uygulamalara oranla daha sık görülmüştür. Sefalosporinlere şiddetli reaksiyon gösteren hastalar penisilinlere karşı da duyarlı olabilirler. Bu gibi hastalarda kullanılırken dikkatli bir araştırma yapılmalı ve allerjik reaksiyon görüldüğünde ampisilin tedavisi kesilerek bu durumlarda genellikle kullanılan antihistaminikler, presöraminler ve kortikosteroidler ile uygun tedaviye başlanmalıdır. Anafilaktoid reaksiyonlar bu maddelerin ve adrenalinin acilen kullanımını gerektirir. Aynı zamanda hava yolunun açık tutulması sağlanmalı ve gerektiğinde entübasyon uygulanmalıdır. Uzun süreli tedavilerde tüm güçlü ilaçlarda olduğu gibi hematopoetik sistem, böbrek ve karaciğer fonksiyonları belirli aralıklarla izlenmelidir. Tedavi süresinde mikotik (Candida) ya da bakteriyel (Enterobakter, Pseudomonas) süperenfeksiyonlar gelişebilir; bu gibi durumlarda ampisilin tedavisi durdurulmalı ve süperenfeksiyona yol açan mikroorganizmalara etkili ajanların kullanılmasına başlanmalıdır. Ampisilin idrarda yüksek konsantrasyonlara eriştiğinden Clinitest, Benedict ya da Fehling solüsyonu ile yapılan glikoz testlerinde yanlış pozitif sonuçlar alınabilir. Bu nedenle idrarda glikozun enzimatik glikoz oksidasyonuna dayanıklı testler ile aranması uygundur.
Hamilelikte Kullanım:
Ampisilinin hamilelerde kullanım emniyeti kanıtlanmamıştır.
Emziren Annelerde Kullanım:
Ampisilin anne sütüne geçer; bu nedenle emzirenlerde kullanıldığında bu özelliği göz önünde bulundurulmalıdır.
Pediatrik Kullanım:
Ampisilin başlıca böbrek yoluyla ve değişmeden itrah olur. Bu nedenle böbrek fonksiyonları tam gelişmemiş olan neonatlarda ve bebeklerde ampisilin itrahı gecikebilir. Terapötik etkiyi sağlayabilecek en düşük dozda ve dikkatli kullanılmalıdır.

Yan etkiler/Advers etkiler:

Bulantı, kusma diyare genellikle oral kullanıma bağlı olarak görülen gastrointestinal yan etkilerdir. Diğer penisilinlere olduğu gibi hipersensitiviteye bağlı reaksiyonlar oluşabilir. Bu tip reaksiyonlar penisiline aşırı duyarlılığı veya allerji, astım, saman nezlesi veya ürtikeri olanlarda daha sık görülür. Aşırı duyarlılık reaksiyonları; eritematöz makülopapüler deri döküntüleri ve ürtiker şeklindedir. Ürtiker ve diğer deri döküntüleri ile serum hastalığı benzeri reaksiyonlar antihistaminik ve gerekirse sistemik kortikosteroid uygulaması ile kontrol altına alınabilir. Hafif bir SGOT artışı bildirilmişse de klinik önemi bilinmemektedir. Penisilin tedavisi sırasında anemi, trombositopeni, trombositopenik purpura, eozinofili, lökopeni ve agranülositoz bildirilmiştir.
SK250mg-980820P7
İlacın kesilmesi ile düzelen bu belirtilerin aşırı duyarlılık reaksiyonuna bağlı olduğu düşünülmektedir. Etkeni virüs olan infeksiyöz mononükleozlu hastalarda yüksek oranda deri döküntüsü bildirilmiştir. Bu nedenle bu vakalarda kullanılmamalıdır.
BEKLENMEYEN BİR ETKİ GÖRÜLDÜĞÜNDE DOKTORUNUZA BAŞVURUNUZ.

İlaç etkileşimleri:

Ampisilin oral kontraseptiflerin etkisini düşürebilir. Allopurinol, ampisilin'in yol açtığı cilt reaksiyonlarını artırır. Kloramfenikol, eritromisin, sülfonamidler veya tetrasiklin gibi bakteriostatik antibiyotikler, ampisilinin bakterisid etkisini antagonize edebilir. Aminoglikozidlerle fiziksel geçimsizliği vardır. Bu nedenle beraber kullanımında etki düşüşü yapabileceği düşünülmelidir. Oral kontraseptifler, ampisilin ile birlikte kullanıldığında etkileri azalabilir. Probenesid ile ampisilinin kan düzeylerinin artması ve/veya toksisitesinin artması nedeniyle ampisilinin renal tübüler sekresyonu azalabilir ve etkisi şiddetlenebilir.

Kullanım şekli ve dozu:

Enfeksiyon şiddetine hastaların yaş ve durumuna göre doktor tarafından preparatın uygun dozaj formu verilmelidir. Solunum yolları ile deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarında 20 kg ve daha üstündekiler için 6 saat ara ile 250-500mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 gr, 20 kg'ın altındakiler için: Enfeksiyonun şiddetine göre 25-50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir. Beta-hemolitik Streptokok enfeksiyonlarında akut romatizmal ateş ya da akut glomerülonefrit oluşmasını önleyebilmek için tedavi en az 10 gün sürdürülmelidir.
Gastrointestinal ve Ürogenital Enfeksiyonlarda: 20 kg ve daha üstündekiler için: 6 saat ara ile 500 mg, şiddetli enfeksiyonlarda 6 saat ara ile 1 gr, vücut ağırlığı 20 kg'ın altında olan hastalar vücut ağırlığının her kg'ı için 100 mg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanmalıdır. Kronik üriner sistem ve barsak enfeksiyonlarının tedavisi sırasında bakteriyolojik ve klinik değerlendirme sık aralıklarla yapılmalıdır. Erişkin erkeklerde, N.gonorrhoeae ile oluşan üretrit tedavisinde Silina 8 ya da 12 saat ara ile 500 mg olarak uygulanmalıdır. Tedavi olgunun durumuna göre tekrarlanır ya da uzatılabilir. Prostatit, epididimit gibi gonore komplikasyonlarında tedavinin daha yüksek dozda ve daha uzun süreli olması önerilir. Sifilis primer lezyon şüphesi bulunan gonoreli hastalarda tedaviye başlamadan önce gerekli incelemeler yapılmalıdır; birlikte sifilis bulunabileceği şüphesi olanlarda serolojik testler en az 4 ay süre ile her ay yapılmalıdır. Akut gonore tedavisinde 3.5 gr tek doz önerilmektedir. Uygulama 1 gr oral probenesid ile yapılmalıdır. 20 kg'ın altındakiler için 50 mg/kg günlük doz 6 ya da 8 saat ara ile uygulanabilir.
DOZ AŞIMI VE TEDAVİSİ:
Yüksek dozda genellikle santral sinir sistemini etkileyen toksik etkiler oluşur. Ayrıca, allerjik reaksiyonlar kusma, diyare, şiddetli karın ağrısı gözlenir. Bu semptomlar görüldüğünde tedavi kesilmeli, semptomatik ve destekleyici tedavi uygulanmalı gastrik lavaj yapılmalıdır. Renal fonksiyon yetmezliği olan hastalarda ampisilin grubu antibiyotikler hemodiyaliz ile uzaklaştırılabilir ancak, peritoneal dializ uygulanmamalıdır.
SK250mg-980820P7
Anahtar Kelimeler: Silina 1000 Mg 16 Tablet prospektüsü, neler için kullanılır, etkileri, Silina 1000 Mg 16 Tablet yan etkileri, Silina 1000 Mg 16 Tablet fiyatı, ilaç bilgileri