Çalışma Izni Ve Gıda Sicili Belgesi Için Gerekli Bilgi Ve Belgeler

İşyerleri tarafından işyeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasından sonra 5179 sayılı Kanunun 4. ve 6. maddeleri ve Çalışma İzni ve Gıda Sicili ile Üretim İzni Yönetmeliği gereği öngörülen asgari teknik ve hijyenik şartlara uyarak “çalışma izni ve gıda sicil numarası” almalıdır.İşlemler, eksiksiz olan başvuru dosyasının kabul tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde değerlendirilir. Söz konusu iş yeri bu Yönetmelikte geçen asgarî teknik ve hijyenik şartlara uygunluk gıda kontrolörü tarafından denetlenir. Ekteki Yönetmelikte belirlenen hususlara uygun bulunan iş yeri için çalışma izni ve gıda sicili belgesi düzenlenerek, iş yerine sicil numarası verilir ve sicil kaydı yapılır.


Çalışma izni ve gıda sicili almak isteyenler aşağıdaki bilgi ve belgelerle Tarım İl/İlçe Müdürlüklerine başvururlar. Yapılan başvuruda bütün belgelerde firma adı, adresi ve faaliyet konusu gibi bilgilerin doğru olmasına dikkat edilmeli, hatalı olanlar önceden düzeltilmelidir.1. Dilekçe (Ek.2)2. Bağlı olduğu meslek kuruluşundan üyelik veya faaliyet belgesi:
Firmanın bağlı olduğu Fırıncılar Odası, Ticaret Odası, Sanayi ve Ticaret Odası gibi meslek kuruluşlarından alınması gerekir.3. Şirket ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya noter onaylı nüshası:
Şirketlerde firmanın ilk kuruluşunda ana sözleşmenin ve faaliyet gösterdiği konuların bulunduğu Ticaret Sicil Gazetesidir. Şirket olarak faaliyet göstermeyen işletmelerde bu belge gerekli değildir.


4. İmza sirküleri sureti:
Şirket olarak faaliyet göstermeyen işletmelerde bu belge gerekli değildir.


5. İşyeri açma ve çalışma ruhsatının noter onaylı nüshası,


6. Kapasite raporu/Ekspertiz raporu:
Kapasite raporu veya düzenlenemediği durumlarda ekspertiz raporu, işletmenin kayıtlı olduğu oda tarafından düzenlenecektir. İşletmenin kamu kuruluşu olması vb. nedenlerle herhangi bir odaya üye olmasına gerek yoksa işletme tarafından hazırlanan kapasite beyanı İl Müdürlükleri tarafından incelenerek, onaylanır ve kapasite raporu yerine kabul edilir.


7. Sorumlu yöneticinin noter onaylı sözleşmesi, noter onaylı diploma örneği ve söz konusu iş yerinde sorumlu yönetici olarak çalıştığına dair meslek odasından alacağı belge.
Gıda üreten işletmeler üretimin niteliğine göre sorumlu yönetici çalıştırmak zorundadır. Sorumlu yönetici sözleşmesi en az 1 yıllık olmalıdır.


4 yıllık üniversitelerden mezun olan ve meslek odası olan sorumlu yöneticiler meslek odalarından çalıştıkları işletme için “sorumlu yöneticilik belgesi” almak zorundadır. Meslek odası olmayan ve tekniker, teknisyen gibi meslek gruplarına dahil sorumlu yöneticiler için bu belge gerekmemektedir.


Dosyada ayrıca sorumlu yöneticinin noter onaylı diploma örneği bulunmalıdır.


Sorumlu yöneticinin çalışma gün sayısı kapasite raporunda belirtilen güç ve işçi sayısı ile alakalıdır. 60 beygir gücünden yüksek kapasiteli veya 10’dan çok işçi çalıştıran yerlerde sorumlu yöneticiler haftanın 5 günü işletmede çalışmak zorundadır ve başka yerde çalışamaz. 60 beygir gücünün altında kapasiteli ve 10 işçiden az çalışanı olan işletmelerde 4 senelik üniversite mezunu sorumlu yöneticiler 1 iş günü, tekniker ve teknisyenler ise 2,5 iş günü işletmede bulunmalıdır.
İşletmeler tarafından çalışma izni ve gıda sicili alınması aşamasında veya daha sonrasında her bir üretilecek ürün için “üretim izni belgesi” alınmalıdır.